gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Ra qu??n hi???n m??u t??nh nguy???n h?????ng ???ng "Ng??y th??? gi???i t??n vinh ng?????i hi???n m??u h??nh nguy???n"

  • PDF.

 Ra qu??n hi???n m??u t??nh nguy???n h?????ng ???ng "Ng??y th??? gi???i t??n vinh ng?????i ???hi???n m??u h??nh nguy???n???"??? v?? chi???n d???ch ra qu??n t??nh nguy???n h?? 2011

- Ph??t huy vai tr?? xung k??ch, t??nh nguy???n c???a thanh ni??n tham gia c??c ho???t d???ng v?? an sinh x?? h???i, Bi???u d????ng t??n vinh v?? t???o ?????ng l???c tinh th???n m???nh m??? ?????i v???i nh???ng c?? nh??n, t???p th??? c?? nhi???u th??nh t??ch trong phong tr??o hi???n m??u t??nh nguy???n.

- Th??ng qua c??c ho???t ?????ng n??ng cao l??ng t??? h??o v??? ngh??a c??? cao ?????p c???a nh???ng t???m g????ng ti??u bi???u nh???m tuy??n truy???n, v???n ?????ng ??o??n vi??n thanh ni??n v?? c??c t???ng l???p nh??n d??n t??ch c???c tham gia hi???n m??u t??nh nguy???n, h?????ng ???ng chi???n d???ch ???Thanh Ni??n t??nh nguy???n??? h?? 2011

Ng??y Th??? gi???i t??n vinh ng?????i hi???n m??u 14/6 n??m nay ???????c c??c t??? ch???c qu???c t??? l???y th??ng ??i???p ???M???i gi???t m??u cho ??i - m???t cu???c ?????i ??? l???i??? v???a ????? ghi nh???n s??? chia s??? b???ng m??u c???a nh???ng ng?????i kh???e m???nh v???i ng?????i b???nh, ?????ng th???i khuy???n kh??ch th??m ng??y c??ng nhi???u ng?????i tham gia c??ng vi???c ?????y ?? ngh??a nh??n ?????o n??y.

D??nh s??? quan t??m, ???ng h??? v?? tham gia hi???n m??u l?? g??p ph???n mang c?? h???i s???ng cho ng?????i b???nh c???n m??u. S??? ki???n t??n vinh ng?????i hi???n m??u v?? c??c t??nh nguy???n vi??n v???n ?????ng hi???n m??u nh??n ?????o v???a th??? hi???n s??? tr??n tr???ng c???a c???ng ?????ng, v?? s???c kh???e c???a ch??nh m??nh v?? ng?????i b???nh c???n truy???n m??u.

??o??n TN B??u ??i???n t???nh h??ng h??i tham gia nhi???t t??nh phong tr??o hi???n m??u t??nh nguy???n do ??o??n kh???i c??c c?? quan t???nh t??? ch???c.

K???t qu???: ??o??n ???? hi???n ???????c 02 ????n v??? m??u v?? 01 th??nh vi??n ????ng k?? l??m ng??n h??ng m??u s???ng./