gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Tin t???c trong t???nh H??ng Y??n: Giao l??u v???i c??c t??n binh chu???n b??? l??n ???????ng nh???p ng??

H??ng Y??n: Giao l??u v???i c??c t??n binh chu???n b??? l??n ???????ng nh???p ng??

Trong 2 ng??y 3 v?? 4/3, th??nh ph??? H??ng Y??n v?? c??c huy???n Kho??i Ch??u, Ph?? C???, Kim ?????ng v?? V??n Giang ???? t??? ch???c giao l??u v???i c??c t??n binh l??n ???????ng nh???p ng?? n??m 2015.

alt

Bu???i giao l??u t??n binh t???i TP??H??ng Y??n

Trong ?????t ra qu??n l???n n??y, th??nh ph?????H??ng Y??n??c?? 145 t??n binh; huy???n V??n Giang c?? 170 t??n binh; huy???n Ph?? C??? c?? 140 t??n binh; huy???n Kim ?????ng c?? 200 t??n binh.

T???i c??c ??i???m t??? ch???c giao l??u, c??c t??n binh ???? c??ng nhau ??n l???i truy???n th???ng h??o h??ng c???a qu??n ?????i nh??n d??n Vi???t Nam, truy???n th???ng v??n hi???n c???a qu?? h????ng; ???????c giao l??u v???i nh???ng c???u chi???n binh, c???u qu??n nh??n t???ng tham gia chi???n ?????u v?? t??m hi???u nh???ng th??ng tin c?? b???n v??? ????n v??? nh???n qu??n. Nh???ng ca kh??c c??ch m???ng ca ng???i ?????ng, B??c H???, qu?? h????ng ?????t n?????c ???????c th??? hi???n sinh ?????ng g??p ph???n kh??ch l??? ?? ch??, tinh th???n c???ng hi???n c???a c??c t??n binh tr?????c ng??y l??n ???????ng nh???p ng??.

Nh??n d???p n??y, l??nh ?????o UBND th??nh ph?????H??ng Y??n??v?? c??c huy???n ???? t???ng hoa, trao qu?? l??u ni???m, ?????ng vi??n t??n binh ph??t huy truy???n th???ng qu?? h????ng c??nh m???ng, truy???n th???ng qu??n ?????i ho??n th??nh xu???t s???c nhi???m v??? b???o v??? T??? qu???c, x???ng ????ng v???i ni???m tin y??u c???a nh??n d??n.

Hungyentv.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: