gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Tin t???c trong t???nh VNPT H??ng Y??n v?? tr?????ng ??H SPKT H??ng Y??n ch??o ????n T??n sinh vi??n 2015

VNPT H??ng Y??n v?? tr?????ng ??H SPKT H??ng Y??n ch??o ????n T??n sinh vi??n 2015

??i???m ????ng k?? Sim??Sinh Vi??n

Ng??y 07/09/2015 -??T???i s??n tr?????ng ??H SPKT c?? s??? 1,2

(ho???c ?????n ??i???m ??i???m giao d???ch VNPT c??c ng??y trong tu???n )

alt

??

C?? ngay 150.000????trong t??i kho???n

(khi sinh vi??n mua th??? n???p ?????u ti??n m???nh gi?? 50.000??)

??

H??ng th??ng t???ng: 30.000??/47th??ng + ( 150MB + 50SMS n???i m???ng)

?? ?? ?? ?? -?? C?????c g???i?? c??c m???ngch??? c?? 690??/ph??t.

?? ?? ?? ?? - G??i MAX ch??? c??n25.000??/th??ng c?? ngay 2048MBt???c ????? cao

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? So???n tin: DK_MAXg???i 888

?? ?? ?? ?? - Mi???n ph?? 06 th??ng ?????u ti??n khi ????ng k?? g??i c?????c c???p ????i

?? ?? ?? ?? ?? ??(T???ng th???i l?????ng 2 thu?? bao g???i cho nhau: 2.000 ph??t)??

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??So???n tin: VNCAPDOI_[so dien thoai]g???i 900??

?? ?? ?? ??- SV200:?? 200 tin nh???n + 200MB GPRS/ng??y?? (So???n SV200 g???i 900 ho???c b???m *091*14#OK– gi?? 2.500??/l???n)

?? ?? ?? ??- SV300:??300 tin nh???n + mi???n ph?? ph??t th??? 2 ?????n ph??t th??? 10 cu???c g???i n???i m???ng vinaphone, c??? ?????nh t???i t???nh.??(So???n SV300 g???i 900 ho???c b???m*091*15#OK– gi?? 3.000??/l???n)

?? ?? ?? ??- Nh???n tin c???c r??? v???i 99??/SMS n???i m???ng.

??

??i???u ki???n ????ng k??: Photocopy(kh??ng c???n c??ng ch???ng)

??Ch???ng minh th?? nh??n d??n, th??? Sinh vi??n, gi???y b??o nh???p h???c, gi???y n???p ti???n ho???c gi???y t??? ch???ng minh l?? sinh vi??n.

Li??n h???: 9191 – 03213.567567

H???y cu???c g???i nh???: MCA_OFF g???i 333

H???y nh???c ch??? Ringtunes: HUY_OFF g???i 9194??


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: