gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Tin t???c trong t???nh L??? t???ng k???t chi???n d???ch thanh ni??n, h???c sinh, sinh vi??n t??nh nguy???n h?? n??m 2017

L??? t???ng k???t chi???n d???ch thanh ni??n, h???c sinh, sinh vi??n t??nh nguy???n h?? n??m 2017

Ngày 27.7, t???i H???i tr?????ng ???y ban nhân dân xã V??nh Xá - huy???n Kim ?????ng, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn, H???i Sinh viên Vi???t Nam t???nh t??? ch???c L??? t???ng k???t ?????t cao ??i???m chi???n d???ch “Thanh niên, h???c sinh, sinh viên tình nguy???n hè và khánh thành công trình thanh niên” n??m 2017.

 

 

??/c Doãn Th??? D????ng - Phó Bí th?? T???nh ??oàn, Ch??? t???ch H???i ?????ng ?????i t???nh t???ng b???ng khen cho các cá nhân có
thành tích xu???t s???c trong ho???t ?????ng tình nguy???n hè n??m 2017.
 
      D??? l??? t???ng k???t có ?????ng chí: Lê Quang To???n - Phó Ch??? t???ch UBMTTQ Vi???t Nam  t???nh; Doãn Th??? D????ng - Phó Bí th?? T???nh ??oàn, Ch??? t???ch H???i ?????ng ?????i t???nh; Nguy???n V??n H???c - Phó Bí th?? Huy???n ???y, Ch??? t???ch UBND huy???n Kim ?????ng; các ?????ng chí lãnh ?????o phòng chuyên môn các Ban xây d???ng ?????ng t???nh, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn; các ?????ng chí lãnh ?????o các Ban chuyên môn T???nh ??oàn; Bí th??, Phó bí th?? các Huy???n, Thành ??oàn, ??oàn tr???c thu???c; cùng s??? góp m???t c???a trên 300 các b???n ??oàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguy???n tham gia chi???n d???ch thanh niên tình nguy???n hè n??m 2017.
 
      V???i ch??? ?????: “Tu???i tr??? H??ng Yên chung s???c xây d???ng nông thôn m???i và ??ô th??? v??n minh”, sau 11 ngày tri???n khai, ?????i sinh viên tình nguy???n c???a các tr?????ng: ?????i h???c Tài chính Qu???n tr??? kinh doanh, ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Yên, ?????i h???c Chu V??n An, Cao ?????ng S?? ph???m H??ng Yên, Cao ?????ng Y t??? H??ng Yên, Cao ?????ng Ngh??? c?? ??i???n & Th???y l???i, Cao ?????ng Kinh t??? K??? thu???t Tô Hi???u, ??oàn kh???i Doanh nghi???p t???nh, ??oàn kh???i Các c?? quan t???nh, ??oàn Thanh niên Công an t???nh, ??oàn Thanh niên B??? Ch??? huy Quân s??? t???nh ??ã ??óng góp kinh phí ph???i h???p v???i c???p ???y ?????ng, chính quy???n và nhân dân xã V??nh Xá - huy???n Kim ?????ng tham gia xây d???ng ao b??i v???i t???ng tr??? giá 50 tri???u ?????ng, ngu???n xã h???i hóa c???a ?????a ph????ng là 150 tri???u ?????ng. Ngoài ra, các ?????i sinh viên tình nguy???n tham gia ??óng góp 400 ngày công d???n d???p v??? sinh môi tr?????ng, ???????ng làng ngõ xóm, các công trình phúc l???i nh??: tr?????ng m???m non, ??ình, chùa, nhà th???... Trong các ho???t ?????ng "?????n ??n ??áp ngh??a”, “U???ng n?????c nh??? ngu???n” các ?????i sinh viên tình nguy???n ??ã ??óng góp trên 200 ngày công tu s???a, làm ?????p c???nh quan cho các gia ??ình chính sách, m??? Vi???t Nam anh hùng; quét vôi t???i ngh??a trang li???t s???; cùng v???i ??V, TTN và chính quy???n ?????a ph????ng t??? ch???c L??? th???p n???n tri ân các anh hùng li???t s??? vào t???i ngày 26/7/2017; th??m, t???ng quà m??? Vi???t Nam anh hùng, gia ??ình th????ng binh, li???t s??? tr??? giá g???n 70 tri???u ?????ng; thành l???p các ??oàn y, bác s??? khám b???nh, c???p thu???c mi???n phí cho h??n 200 gia ??ình chính sách, ng?????i nghèo tr??? giá trên 50 tri???u ?????ng. T??? ch???c c???p phát thu???c mi???n phí cho 30 ông bà thu???c di???n chính sách, ng?????i có công; trao t???ng 35 su???t quà, t???ng giá tr??? 10.500.000 ?????ng cho 35 gia ??ình th????ng binh li???t s???, M??? Vi???t Nam anh hùng, gia ??ình có công v???i cách m???ng. Tham gia kh??i thông dòng ch???y th???y l???i ??áp ???ng k???p th???i giúp nhân dân gi???i c???u úng do m??a bão gây ra, các ?????i tình nguy???n ??ã v???t ???????c 15.000m2 bèo, kh??i thông trên 10km dòng ch???y m????ng, máng... ho???t ?????ng ??ã ????? l???i ý ngh??a ?????i v???i ng?????i nông dân xã V??nh Xá huy???n Kim ?????ng. Các ho???t ?????ng ch??m sóc, giáo d???c thi???u niên, nhi ?????ng ???????c các ?????i sinh viên tình nguy???n ph???i h???p v???i ??oàn thanh niên xã V??nh Xá t??? ch???c nh??: d???y múa, hát, trò ch??i, t??? ch???c giao l??u v??n hóa v??n ngh???, th??? d???c th??? thao v???i ??V, TTN c???a ?????a ph????ng thu hút ??ông ?????o ??oàn viên, thanh thi???u niên c???a xã tham gia.
 
 
Các ?????ng chí lãnh ?????o tham quan công trình thanh niên “ao b??i”.
 

      Nhân d???p này, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn trao t???ng gi???y khen cho 14 cá nhân có thành tích xu???t s???c trong ho???t ?????ng tình nguy???n hè n??m 2017.

Xuân Tho???i 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: