gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng Giao L??u V??n Ngh??? Ch??o T??n Sinh Vi??n 2017

Giao L??u V??n Ngh??? Ch??o T??n Sinh Vi??n 2017

GIAO L??U V??N NGH??? CHÀO TÂN SINH VIÊN 2017

              Hòa chung không khí chào m???ng n??m h???c m???i 2017- 2018 và chào ??ón tân sinh viên c???a tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Yên. ??oàn thanh niên tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Yên ??ã t??? ch???c 2 ??êm nh???c h???i chào ??ón Tân sinh viên t???i C?? s??? 1- Khoái Châu- H??ng Yên và C?? s??? 3- 189 Nguy???n L????ng B???ng- H???i D????ng. Ch????ng trình v??n ngh??? chào ??ón Tân sinh viên t???i C?? s??? 2 ??ã ???????c các Liên chi ??oàn t???i C?? s??? 2 t??? ch???c v???i nhi???u hình th???c ??a d???ng và phong phú. ??êm nh???c h???i c???a ??oàn tr?????ng là d???p ????? các anh ch??? sinh viên ??ang h???c t???i tr?????ng th??? hi???n tài n??ng, tình c???m c???a mình dành cho các tân sinh viên, t??ng thêm tinh th???n ??oàn k???t gi???a các b???n sinh viên, t???o ni???m tin v???ng ch???c c???a sinh viên ?????i v???i Nhà tr?????ng.

  ?????n d??? bu???i giao l??u v??n ngh??? c???a ??oàn tr?????ng t???i C?? s??? 3 có

- Th???y Nguy???n ?????c Giang- Phó bí th?? ?????ng ???y- Phó Hi???u tr?????ng Nhà tr?????ng

- Th???y Phan V??n Gi???ng- ?????ng ???y viên- Tr?????ng C?? s??? 3

- ?????ng chí ?????ng Vân Anh- Bí th?? ??oàn tr?????ng

- Lãnh ?????o các khoa t???i C?? s??? 3

T???i bu???i giao l??u v??n ngh??? t???i C?? s??? 1 có

-         PGS.TS Tr????ng Ng???c Tu???n- Phó hi???u tr?????ng Nhà tr?????ng

-         Th???y Tr????ng V??n Ng???- Tr?????ng phòng Thanh tra và Công tác sinh viên

-         Lãnh ?????o các khoa t???i C?? s??? 1

Cùng các th???y cô giáo là gi???ng viên các khoa, các ?????ng chí trong BCH ??oàn tr?????ng và ??ông ?????o sinh viên t???i các c?? s??? c???a Nhà tr?????ng.

 

 

 

Th???y Nguy???n ?????c Giang- T???ng hoa cho BTC và phát bi???u trong ch????ng trình

Chào tân sinh viên t???i c?? s??? 3

 

 

Lãnh ?????o các khoa t???ng hoa cho BTC

 

 

??/c ?????ng Vân Anh- Bí th?? ??oàn tr?????ng phát bi???u t???i ch????ng trình

Tân sinh viên ??? C?? s??? 1

 

 

PGS.TS Tr????ng Ng???c Tu???n phát bi???u trong ch????ng trình

Chào Tân sinh viên t???i C?? s??? 1

 

 

??/c ?????ng Vân Anh t???ng hoa cho ????n v??? ?????ng hành cùng ch????ng trình

 

M??? ?????u ??êm nh???c h???i chào ??ón Tân sinh viên t???i C?? s??? 1, ?????ng chí ?????ng Vân Anh phát bi???u khai m???c. Nh???n m???nh các ho???t ?????ng ??oàn tr?????ng ??ã ??ang và s??? làm cho các b???n ??oàn viên trong toàn tr?????ng. Qua bài phát bi???u ?????ng chí c??ng cám ??n các th???y lãnh ?????o tr?????ng, Tr?????ng các khoa, phòng ??ã luôn quan tâm và cùng BCH ??oàn tr?????ng t??? ch???c nhi???u ho???t ?????ng ý ngh??a cho sinh viên.

              C??? 2 ??êm giao l??u v??n ngh??? di???n ra trong không khí sôi ?????ng, hào h???ng v???i s??? tham gia c???a ??ông ?????o các b???n sinh viên trong toàn tr?????ng.

              Không khí trong h???i tr?????ng B2- C?? s??? 1và H???i tr?????ng t???ng 7- C?? s??? 3 nh?? nóng b???ng lên sau khi các ti???t m???c nh???y Hip Hop, múa hi???n ?????i, ch????ng trình trò ch??i v???i khán gi??? c???a các b???n sinh viên bi???u di???n. Nh???ng ti???ng reo hò, c??? v?? nhi???t tình không ng???t ??ã ti???p thêm s??? t??? tin cho ?????i v??n ngh???. Hòa theo ti???ng  hát, ??i???u nh???y trên sân kh???u, h???i tr?????ng nh?? n??? tung v???i nh???ng tràng pháo tay ròn rã. T???t c??? các ti???t m???c ???????c các b???n sinh viên di???n v???i s??? sáng t???o, thông minh, dí d???m ??ã nh???n ???????c s??? c??? v?? nhi???t tình và ????? l???i nhi???u ???n t?????ng sâu s???c.

              C??? 2 ??êm nh???c h???i Chào ??ón Tân sinh viên K15 c???a ??oàn tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Yên ??ã k???t thúc t???t ?????p và ??ã ????? l???i nhi???u ???n t?????ng sâu s???c cho các b???n sinh viên tham d???.

              Hy v???ng ch????ng trình ??ã ti???p thêm ?????ng l???c giúp các b???n s???n sàng b?????c chân vào con ???????ng ?????i h???c tuy v???t v??? nh??ng ch???a ?????ng nhi???u ni???m vui phía tr?????c.

              M???t s??? hình ???nh t???i 2 ??êm giao l??u v??n ngh???:

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: