gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng T??ng B???ng Ng??y H???i Hi???n M??u Nh??n ?????o C?? S??? 3

T??ng B???ng Ng??y H???i Hi???n M??u Nh??n ?????o C?? S??? 3

T??NG B???NG NGÀY H???I HI???N MÁU NHÂN ?????O C?? S??? 3

“HY V???NG ?????”

 

Ngày 21/12/2017, ??oàn Tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Yên ??ã ph???i h???p Vi???n Huy???t h???c -  Truy???n máu Trung ????ngvà Liên Chi ??oàn c?? s??? 3t??? ch???c thành công ngày h???i hi???n máu nhân ?????o t???i Thành ph??? H???i D????ng. S??? ki???n ti???p t???c là minh ch???ng rõ ràng cho tinh th???n nhân ?????o và nhân v??n cao c??? c???a t???p th??? cán b???, gi???ng viên và sinh viên Tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Yên s???n sang chung tay vì c???ng ?????ng, góp ph???n quan tr???ng trong công tác ch??m sóc s???c kh???e, c???u ch???a ng?????i b???nh.

 

??ông ?????o sinh viên, cán b???, gi???ng viên ?????n hi???n máu

Bàn ????ng ký hi???n máu luôn r???t nhi???u ng?????i tham gia ????ng ký

 

Hi???n máu nhân ?????olà m???t hành ?????ng cao c???, m???t ngh??a c??? cao ?????p c???a toàn xã h???i. Nh???ng ????n v??? máu quý giá t??? ch????ng trình này ??ã c???u ???????c tính m???ng c???a r???t nhi???u ng?????i b???nh ??ang c???n ?????n máu. Hàng n??m, ??oàn tr?????ng ph???i h???p v???i Vi???n Huy???t h???c – Truy???n máu Trung ????ng t??? ch???c hai ?????t hi???n máu nhân ?????oth?????ng niên. Ti???p n???i s??? thành công c???a ?????t hi???n máu nhân ?????o ngày 9/11/2017 t???i C?? s??? 1, c?? s??? 2v???a qua, ngày h???i hi???n máu nhân ?????o t???i c?? s??? 3 v???i ch??? ????? “Hy v???ng ?????” ti???p t???c thu hút ??ông ?????o sinh viên, cán b???, gi???ng viên trong và ngoài tr?????ng tham gia.

 

Cán b??? nhà tr?????ngvà ??ông ?????o sinh viên nhi???t tìnhtham gia hi???n máu nhân ?????o

 

S??? k???t h???p v???i Vi???n Huy???t h???c – Truy???n máu Trung ????ng ?????m b???o ????? tin c???y, tính chính xác và quá trình hi???n máu khoa h???c. Theo các Bác s??, hi???n máu nhân ?????o th?????ng xuyên s??? giúp c?? th??? lo???i b??? l?????ng s???t th???a và s???n sinh l?????ng máu m???i có l???i cho s???c kh???e. L?????ng máu ??ã hi???n s??? ???????c c?? th??? nhanh chóng tái t???o ph???c v??? cho quá trình tu???n hoàn máu.

 

 

T???t c??? ??oàn viên thanh niên tham gia hi???n máu ?????u chung m???t ni???m hân hoan khi ??ã góp m???t ph???n nh??? bé c???a mình vào vi???c giúp ????? ng?????i b???nh.

 

 

Nh???ng  n??? c?????i r???ng r??? c???a ng?????i tham gia hi???n máu

 

S??? tham gia c???a các thành viên trong ?????i Sinh viên tình nguy???n Tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Yên ??óng vai trò quan tr???ng trong vi???c h??? tr??? các quy trình hi???n máu, ?????c bi???t là ho???t ?????ng ph??? bi???n ki???n th???c liên quan ?????n v???n ????? hi???n máu, các b???nh v??? máu.

 

 

 

Ni???m vui c???a ?????i Sinh viên tình nguy???n khi hoàn thành nhi???m v???

 

K???t thúc ngày h???i, s??? l?????ng ????n v??? máu hi???n nh???n ???????c 145????n v??? máu. S??? thành công c???a ngày h???i hi???n máu nhân ?????o không ch??? góp ph???n kh???c ph???c tình tr???ng thi???u máu tr???m tr???ng c???a các ngân hàng máu hi???n nay mà còn th??? hi???n tinh th???n nhân ?????o, nhân v??n cao c??? c???a cán b??? gi???ng viên, sinh viên Tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Yên. Hãy cùng tham gia ngày h???i hi???n máu nhân ?????o ti???p theo ????? cùng chia s??? yêu th????ng, lan t???a nhi???u h??n nh???ng thông ??i???p ý ngh??a ?????n c???ng ?????ng các b???n nhé!

Nhóm phóng viên t???i c?? s??? 3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: