gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Tin t???c trong t???nh Ph??t ?????ng Cu???c thi ?? t?????ng s??ng t???o kh???i nghi???p n??m 2018 v?? T???a ????m gi???a l??nh ?????o T???nh, c??c doanh nghi???p v?? ??o??n vi??n thanh ni??n, sinh vi??n

Ph??t ?????ng Cu???c thi ?? t?????ng s??ng t???o kh???i nghi???p n??m 2018 v?? T???a ????m gi???a l??nh ?????o T???nh, c??c doanh nghi???p v?? ??o??n vi??n thanh ni??n, sinh vi??n

      Ngày 22/3, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn ph???i h???p v???i H???i LHTN Vi???t Nam t???nh, H???i Sinh viên Vi???t Nam t???nh t??? ch???c Phát ?????ng Cu???c thi Ý t?????ng sáng t???o kh???i nghi???p t???nh H??ng Yên n??m 2018 và T???a ??àm gi???a lãnh ?????o T???nh, các doanh nghi???p và ??oàn viên thanh niên, sinh viên t???i tr?????ng ?????i h???c s?? ph???m k??? thu???t H??ng Yên

Phó Ch??? t???ch UBND t???nh Bùi Th??? C??? và các ?????i bi???u
 ???n nút Phát ?????ng Cu???c thi Ý t?????ng sáng t???o kh???i nghi???p n??m 2018 

      D??? ch????ng trình có các ?????ng chí: Bùi Th??? C??? - Phó Ch??? t???ch UBND t???nh; các ?????ng chí Lãnh ?????o ???y ban MTTQVN t???nh, Ban Tuyên giáo T???nh ???y, S??? Khoa h???c và Công ngh???, T???nh ??oàn, tr?????ng ?????i h???c s?? ph???m k??? thu???t H??ng Yên; lãnh ?????o m???t s??? doanh nghi???p tr??? c???a t???nh cùng trên 500 cán b???, ??oàn viên thanh niên, sinh viên toàn t???nh. Cu???c thi Ý t?????ng sáng t???o kh???i nghi???p t???nh H??ng Yên n??m 2018 nh???m tìm ki???m thúc ?????y h??? tr??? các ho???t ?????ng sáng t???o, kh???i nghi???p trong ??oàn viên, thanh niên, h???c sinh, sinh viên góp ph???n tri???n khai phong trào Sáng t???o tr??? ngày càng hi???u qu???, thi???t th???c ???????c phát ?????ng t??? ngày 22/3/2018 ?????n ngày 15/9/2018 t???i ?????i t?????ng là ??oàn viên, thanh niên, h???c sinh, sinh viên trong t???nh và thanh niên ??ang công tác, h???c t???p, lao ?????ng trên m???i mi???n ?????t n?????c có ?????i tu???i t??? 18 ?????n 35 tu???i tham gia ????ng ký theo cá nhân ho???c nhóm tác gi???, m???i nhóm không quá 3 thành viên. Phát bi???u t???i ch????ng trình, ?????ng chí Bùi Huy C?????ng - ???y viên BCH TW ??oàn, Bí th?? T???nh ??oàn nh???n m???nh ý ngh??a cu???c thi: “nh???m t???o l???p môi tr?????ng thu???n l???i ????? thúc ?????y, h??? tr??? thanh niên trong quá trình kh???i nghi???p, ?????i m???i, sáng t???o, c??? v??, khuy???n khích và xây d???ng tinh th???n kh???i nghi???p cho thanh niên, sinh viên H??ng Yên. Cu???c thi Ý t?????ng sáng t???o kh???i nghi???p n??m 2018 và to??? ??àm gi???a lãnh ?????o t???nh, các doanh nhân v???i ??oàn viên, thanh niên, sinh viên v??? kh???i nghi???p, l???p nghi???p nh???m t???o ??i???u ki???n thu???n l???i ????? các b???n có ý t?????ng kinh doanh ???????c h??? tr???, t?? v???n ki???n th???c kh???i nghi???p, t???o sân ch??i m???i, b??? ích cho ??oàn viên, thanh niên, sinh viên; qua ??ó, t???o s??? lan t???a v??? tinh th???n kh???i nghi???p trong c???ng ?????ng, ????m m???m, phát tri???n và khuy???n khích các ý t?????ng kinh doanh, thành l???p doanh nghi???p m???i giúp ??oàn viên, thanh niên, sinh viên hi???u sâu s???c h??n v??? c?? ch??? chính sách h??? tr??? thanh niên kh???i nghi???p và kinh nghi???m, k??? n??ng, ki???n th???c c???n thi???t tr?????c khi kh???i nghi???p, l???p nghi???p. Thông qua to??? ??àm, trao ?????i v???i lãnh ?????o t???nh và các doanh nhân thành ?????t, các b???n ??oàn viên, thanh niên, sinh viên trong t???nh s??? có nh???ng ý t?????ng sáng t???o kh???i nghi???p m???i, có tính ???ng d???ng th???c ti???n cao tham gia cu???c thi”.

Phó Ch??? t???ch UBND t???nh Bùi Th??? C??? chia s??? v???i cán b???, ??oàn viên thanh niên
 v??? nh???ng ch??? tr????ng, chính sách c???a T???nh v??? thu hút ?????u t??, thu hút nhân tài

      T???i ch????ng trình T???a ??àm, cán b???, ??oàn viên thanh niên, sinh viên ??ã ???????c giao l??u v???i các ?????i bi???u khách m???i: Phó Ch??? t???ch UBND t???nh Bùi Th??? C???; Nguy???n Tu???n Phong – Phó Bí th?? Th?????ng tr???c T???nh ??oàn, Ch??? t???ch H???i LHTNVN t???nh; Giáo s??, ti???n s??? Tr???n Trung, nguyên Hi???u tr?????ng tr?????ng ?????i h???c s?? ph???m k??? thu???t H??ng Yên; Lê Th??? Th???m – Phó Giám ?????c S??? Khoa h???c và công ngh???; doanh nhân tr??? Hoàng V??n Lãi - Ch??? t???ch H??QT H???p tác xã ?????u t?? xây d???ng, qu???n lý và khai thác ch??? Thái Khang. Các ?????i bi???u ??ã chia s??? v???i cán b???, ??oàn viên, thanh niên, sinh viên v??? nh???ng ch??? tr????ng, chính sách c???a ?????ng, Nhà n?????c và t???nh H??ng Yên trong vi???c khuy???n khích Tu???i tr??? sáng t???o và kh???i nghi???p, ?????c bi???t nh???ng kinh nghi???m quý c???a các ?????i bi???u khách m???i ??ã thành công trên b?????c ???????ng s??? nghi???p và kh???i nghi???p. Nhi???u ý ki???n trao ?????i c???a các b???n tr??? ??ã ???????c các ?????i bi???u trao ?????i th???ng th???n c???i m???. Nhân d???p này, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn ??ã ??i th??m ?????i Robocon tr?????ng ?????i h???c s?? ph???m k??? thu???t H??ng Yên và t???ng 5 tri???u ?????ng.

Các ??/c Bùi Th??? C??? - Phó Ch??? t???ch UBND t???nh; Bùi Huy C?????ng - Bí th?? T???nh ??oàn 
t???ng 05 tri???u ?????ng cho ?????i Robocon tr?????ng ?????i h???c s?? ph???m k??? thu???t H??ng Yên

Thanh Bình

 

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: