gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng GI???I B??NG ???? NAM TR?????NG ??H SPKT H??NG Y??N

GI???I B??NG ???? NAM TR?????NG ??H SPKT H??NG Y??N

GI???I B??NG ???? NAM

Tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Y??n n??m 2018

Chi???u ng??y 26/3/2018, t???i s??n c??? nh??n t???o Tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Y??n ??? C?? s?? 1 ??? D??n Ti???n, Kho??i Ch??u, H??ng Y??n ???? di???n ra tr???n Chung k???t Gi???i v?? ?????ch b??ng ???? Nam sinh vi??n n??m 2018, gi???a ?????i tuy???n khoa ??i???n ??? ??i???n t??? v?? khoa C?? kh??.

Screen_Shot_2018-05-28_at_9.34.34_PM

?????n d??? v?? c??? v?? tr???n Chung k???t c?? ?????i di???n L??nh ?????o tr?????ng, L??nh ?????o ph??ng TT&CTS,  c??c ?????ng ch?? trong Ban Ch???p h??nh ??o??n tr?????ng, ?????i di???n l??nh ?????o c??c ????n v??? v?? c??c c??n b???, gi???ng vi??n c??ng ????ng ?????o c??c b???n sinh vi??n c???a Nh?? tr?????ng.

Sau g???n 01 th??ng tranh t??i (t??? ng??y 9/3/2018 ??? 26/3/2018), gi???i v?? ?????ch b??ng ???? nam n??m 2018 ???? tr???i qua 13 tr???n ?????u s??i n???i trong ???? 6 tr???n v??ng lo???i b???ng A t???i CS1, 3 tr???n v??ng lo???i b???ng B t???i CS2, 2 tr???n b??n k???t, 01 tr???n chung k???t t???i CS1. C??c tr???n ?????u ?????u di???n ra gay c???n v???i tinh th???n th??? thao cao th?????ng, trung th???c, ??o??n k???t c???a t???t c??? c??c ?????i b??ng tham d???.

Gi???i ?????u n??m nay ???? c???ng hi???n cho kh??n gi??? nh???ng tr???n ?????u ?????y k???ch t??nh, h???p d???n v???i r???t nhi???u b??n th???ng ?????p m???t. D?????i s??? c??? v?? nhi???t t??nh c???a c??c th???y gi??o/c?? gi??o v?? ????ng ?????o c??c c??? ?????ng vi??n, tr???n Chung k???t x???ng ????ng l?? t??m ??i???m c???a gi???i ?????u v???i s??? g??p m???t c???a 2 ?????i m???nh nh???t gi???i: Khoa ??i???n ??? ??i???n t??? v?? khoa C?? kh??. ????y c??ng l?? 2 khoa c?? s??? l?????ng nam sinh vi??n ????ng nh???t tr?????ng. Tr???n Chung k???t di???n ra ????ng v???i s??? k??? v???ng c???a c??c c??? ?????ng vi??n v???i nhi???u pha b??ng ?????p, nh???ng m??n r?????t ??u???i t??? s??? gay c???n, tinh th???n thi ?????u ?????y quy???t t??m v?? kh??t khao gi??nh chi???n th???ng c???a c??? hai ?????i. Sau 90 ph??t thi ?????u c??ng th???ng, tr???n chung k???t v??? ??a trong ni???m vui chi???n th???ng khi ?????i tuy???n Khoa ??i???n ??i???n t??? gi??nh chi???n th???ng s??t n??t ?????y v???t v??? 1-0 tr?????c ?????i tuy???n khoa C?? kh??. Th??? thao lu??n l?? v???y c?? nh???ng n??? c?????i c???a ni???m vui nh??ng c??ng c?? nh???ng gi???t n?????c m???t ?????y ti???c nu???i, xong h??n t???t c??? l?? gi???i ?????u ???? mang l???i m???t s??n ch??i l??nh m???nh, b??? ??ch v?? t???o c?? h???i giao l??u h???c h???i l???n nhau, n??ng cao tinh th???n ??o??n k???t gi???a c??c l???p, c??c khoa trong to??n tr?????ng.

Ban t??? ch???c xin g???i l???i c???m ??n ?????n c??c nh?? t??i tr??? trong v?? ngo??i tr?????ng ???? c?? nh???ng ????ng g??p quan tr???ng ????? gi???i ?????u th??nh c??ng, c???m ??n t??? tr???ng t??i, c??c b??nh lu???n vi??n ???? ho??n th??nh c??ng vi???c xu???t s???c ??i???u khi???n c??c tr???n ?????u c??ng b??ng, v?? t?? ????ng lu???t. V?? ?????c bi???t c???m ??n c??c c??? ?????ng vi??n c???a c??c ?????i b??ng ???? ch??y h???t m??nh c??? v?? ?????ng vi??n cho c??c c???u th???, ch??nh h??? ???? ????ng g??p v?? c??ng quan tr???ng cho gi???i ?????u th??nh c??ng t???t ?????p.

T???i l??? b??? m???c gi???i, Ban t??? ch???c ???? trao c??c gi???i cho c??c ?????i b??ng ?????t th??nh t??ch cao trong m??a gi???i n??m nay:

+ ?????i v?? ?????ch: ??i???n-??i???n t???

+ Gi???i Nh??: C?? kh??

+ Gi???i Ba: May TT

+ Gi???i Khuy???n kh??ch: Kinh t???;

+ Gi???i phong c??ch: H??a h???c M??i tr?????ng

+ C???u th??? xu???t s???c nh???t: H???ng V??n Duy (??i???n-??i???n t???)

+ Vua ph?? l?????i: B??i V??n Ngh??a v???i 09 b??n th???ng (??i???n-??i???n t???)

Th???y Tr????ng V??n Ng???- tr?????ng ph??ng TT&CTSV, ??/c ?????ng V??n Anh- B?? th?? ??o??n tr?????ng trao gi???i nh???t cho ?????i ??i???n- ??i???n t???

??/c Nguy???n Th??? M??- Ph?? b?? th?? ??o??n tr?????ng trao gi???i Nh?? cho ?????i C?? kh??

Gi???i b??ng ???? Nam truy???n th???ng tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Y??n n??m 2018 ???? kh??p l???i v???i nh???ng d???u ???n ?????m n??t, kh???ng ?????nh s??? l???n m???nh c???a phong tr??o r??n luy???n th??? d???c th??? thao c???a sinh vi??n, ?????ng th???i t???o ra kh??ng kh?? vui t????i, tinh th???n giao l??u h???c h???i, hi???u bi???t l???n nhau gi???a sinh vi??n trong to??n tr?????ng. Ch??ng ta hy v???ng r???ng gi???i ?????u s??? ???????c ti???p t???c duy tr?? th?????ng ni??n v?? t??? ch???c th??nh c??ng h??n n???a ??? nh???ng m??a gi???i ti???p theo

M???t s??? h??nh ???nh ?????p tr???n chung k???t

Nh??m ph??ng vi??n C?? s??? 1


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: