gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng H???i Thi N???u ??n Ch??o M???ng Ng??y Th??nh L???p ??o??n 26/3

H???i Thi N???u ??n Ch??o M???ng Ng??y Th??nh L???p ??o??n 26/3

Chào m???ng k??? ni???m 87 n??m ngày thành l???p ??oàn Thanh niên C???ng s???n H??? Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), sáng ngày 25/3/2018 Liên Chi ??oàn C?? s??? 3 ??ã t??? ch???c H???i thi n???u ??n 2018  v???i ch??? ????? “ K???t n???i yêu th????ng” t???i C?? s??? 3.

     ?????n d??? và c??? v?? cho H???i thi có các ?????ng chí trong Ban ch???p hành ??oàn tr?????ng, Ban ch???p hành Liên Chi ??oàn, Lãnh ?????o C?? s??? 3 cùng các th???y cô giáo ?????i di???n 4 khoa Kinh t???, Công ngh??? thông tin, Ngo???i ng???, Công ngh??? May và th???i trang.

     Tham d??? H???i thi n??m nay có 15 ?????i ?????n t??? các Chi ??oàn ??ang theo h???c t???i C?? s??? 3. V???i ch??? ????? “K???t n???i yêu th????ng”, sau 60 phút tr??? tài d?????i nh???ng bàn tay khéo léo, sáng t???o các món ??n truy???n th???ng và hi???n ?????i l???n l?????t ???????c gi???i thi???u trong s??? ng???c nhiên ?????n khâm ph???c tài n??ng c???a các b???n sinh viên, ?????c bi???t là nam sinh viên. Các món ??n ??a d???ng, ?????p v??? th???m m???, ngon v??? ch???t l?????ng mà còn ?????m b???o v??? sinh an toàn th???c ph???m, cân ?????i gi???a 4 nhóm th???c ??n giàu ch???t ?????m, ch???t béo, ch???t b???t, vitamin và khoáng ch???t. Bên c???nh ??ó, các ?????i thi còn có ph???n thuy???t trình v??? các món ??n c???a ????n v??? mình vô cùng thuy???t ph???c. V???n là nh???ng món ??n quen thu???c, bình d??? hàng ngày, nh??ng các ?????i thi ??ã r???t sáng t???o trong vi???c ?????t tên cho nh???ng món ??n c???a mình th???t sinh ?????ng.

     *K???t qu??? H???i thi:

+ 01 Gi???i nh???t H???i thi thu???c v??? l???p TAK13.2 khoa Ngo???i Ng???;

+ 02 Gi???i nhì thu???c v??? L???p KTAK14.3 – Khoa Kinh t??? và TAK15.2 – Khoa Ngo???i ng???;

+ 03 Gi???i ba thu???c v??? l???p MK13.1-6, MK13.1-7– Khoa Công ngh??? May, KTAK13.3 – Khoa Kinh t???;

+ 09 Gi???i Khuy???n khích: 04 l???p khoa CNTT, 01 l???p khoa Kinh t???, 01 khoa Ngo???i ng???, 03 khoa Công ngh??? May.

     H???i thi n???u ??n và giao l??u ???m th???c là “sân ch??i” ????? b???n ??oàn viên không nh???ng th??? hi???n tài n??ng, s??? khéo léo, ?????m ??ang trong vi???c n???u ??n n???i tr??? mà còn là n??i th??? hi???n tình th???n ??oàn k???t gi???a các b???n trong l???p, gi???a các chi ??oàn t???i C?? s???. Thông qua ho???t ?????ng c???a H???i thi, sinh viên có thêm nhi???u c?? h???i giao l??u, ?????ng viên nhau cùng h??ng say h???c t???p và tích c???c tham gia nhi???u h??n n???a các công tác ??oàn, góp ph???n th???c hi???n th???ng l???i nhi???m v??? n??m h???c 2017-2018.

D?????i ??ây là m???t s??? hình ???nh c???a H???i thi:

Ban t??? ch???c trao gi???i cho các Chi ??oàn

?????i ?????t gi???i nh???t TAK13.2 – Khoa Ngo???i ng???

 

 

 

 

 

 

 

 

M???t s??? món ??n ?????c s???c t???i H???i thi

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: