gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng Hi???n m??u t??nh nguy???n- Ngh??a c??? cao ?????p, l???i cho m??nh t???t cho ng?????i

Hi???n m??u t??nh nguy???n- Ngh??a c??? cao ?????p, l???i cho m??nh t???t cho ng?????i

Hi???n máu tình nguy???n- Ngh??a c??? cao ?????p, l???i cho mình t???t cho ng?????i

Hi???n máu tình nguy???n là m???t ngh??a c??? cao ?????p th??? hi???n tình nhân ái, th????ng ng?????i nh?? th??? th????ng thân. Hành ?????ng cao ??e??p ??o?? góp ph???n vào vi???c chia s??? n???i ??au v???i ng?????i b???nh và d???y lên tinh th???n ??oàn k???t th????ng yêu ??ùm b???c l???n nhau trong toàn c???ng ?????ng.

  

Hi???n nay nhu c???u s??? d???ng máu ??? Vi???t Nam là kho???ng 1.600.000 ????n v??? máu m???i n??m (Theo ?????c tính c???a WHO). M???c dù s??? l?????ng máu hàng n??m ?????u t??ng nh??ng chúng ta v???n ch??a ??áp ???ng ???????c nhu c???u v??? s??? l?????ng. ??i???u này khi???n cho cu???c s???ng c???a nh???ng ng?????i b???nh c???n truy???n máu b??? ??e d???a t???ng ngày. B???i v???y, c???n kêu g???i m???i ng?????i cùng chung tay hành ?????ng góp nh???ng gi???t máu quý giá c???a mình vào ngân qu??? máu c???a c??? n?????c ????? c???u giúp ng?????i b???nh.

Hi???n máu tình nguy???n s??? ???????c th???c hi???n theo ??úng ch??? ?????nh c???a bác s??.  Vì v???y, l?????ng máu l???y ??i s??? không gây ???nh h?????ng ?????n s???c kh???e c???a b???n, ngay sau khi hi???n máu, các c?? quan sinh máu s??? ???????c kích thích và quá trình sinh t???o máu s??? ho???t ?????ng v???i t???c ????? g???p 8 - 10 l???n so v???i bình th?????ng, nhanh chóng l???y l???i s??? cân b???ng c???a c?? th???. H??n n???a, hi???n máu c??ng là c?? h???i ????? b???n ???????c th??m khám s???c kh???e c???a mình, m???t l?????ng máu nh???t ?????nh s??? ???????c ??em ??i xét nghi???m và tr??? l???i k???t qu??? cho b???n n???m b???t rõ th??? tr???ng c???a mình. Vì v???y ?????ng ch???n ch??? vì m???t gi???t máu c???a b???n chính là m???t sinh m???ng c???a ng?????i b???nh.

 

Là 1 ????n v??? các phong trào tình nguy???n luôn ??i ?????u, hi???u sâu s???c t???m quan tr???ng c???a hành ?????ng hi???n máu c???u ng?????i, ngày 11 và 12 tháng 4 n??m 2018 ??oàn tr?????ng ??HSPKT H??ng Yên ph???i h???p v???i b???nh vi???n trung ????ng quân ?????i 108 t??? ch???c ngày h???i hi???n máu tình nguy???n t???i 2 c?? s??? c???a tr?????ng. Ch??? trong 2 ngày t??? ch???c ??ã thu hút ???????c h??n 1000 ??oàn viên tham gia hi???n máu và thu ???????c 849 ????n v??? máu.

Hình ???nh ?????i tuyên truy???n hi???n máu ??oàn tr?????ng ??HSPKT H??ng Yên

????? có ???????c s??? l?????ng các b???n ??oàn viên tham gia ??ông ?????o nh?? v???y, ??oàn tr?????ng ??HSPKT H??ng Yên ??ã làm t???t ho???t ?????ng tuyên truy???n. ??oàn tr?????ng ??ã thành l???p các ?????i tuyên truy???n hi???n máu t???i các c?? s??? c???a tr?????ng, t?? v???n ?????n các gi???ng ???????ng, ký túc xá ????? giúp các b???n ??oàn viên thanh niên hi???u rõ l???i ích và ý ngh??a c???a hành ?????ng hi???n máu nhân ?????o và tham gia hi???n máu.

Hãy cùng nhìn l???i m???t s??? hình ???nh ?????y ý ngh??a trong ch????ng trình “ Hi???n máu tình nguy???n” c???a ??oàn tr?????ng ?????i h???c SPKT H??ng Yên d?????i ??ây:

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: