gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Tin t???c trong t???nh Giao L??u C???u Sinh Vi??n - Sinh Vi??n

Giao L??u C???u Sinh Vi??n - Sinh Vi??n

      H?????ng t???i k??? ni???m 87 n??m ngày thành l???p ??oàn thanh niên C???ng s???n H??? Chí Minh, ngày 24/3/2018 LC?? Khoa Công ngh??? May & TT k???t h???p v???i LC?? CS3 t??? ch???c ch????ng trình “Giao l??u c???u sinh viên - sinh viên” t???i c?? s??? 3 – TP H???i D????ng. ??ây là ho???t ?????ng có ý ngh??a r???t l???n trong vi???c t???o d???ng c???u n???i và g???n k???t các th??? h??? c???u sinh viên v???i Khoa, v???i Nhà tr?????ng, ?????ng th???i ??ây c??ng là c?? h???i ????? các th??? h??? c???u sinh viên v??? th??m l???i tr?????ng x??a, g???p g??? th???y cô, b???n bè. Bu???i g???p m???t c??ng là n??i ????? các c???u sinh viên tham gia giao l??u, chia s??? kinh nghi???m h???c t???p, rèn luy???n c???a b???n thân, góp ph???n ?????nh h?????ng ngh??? nghi???p cho các em sinh viên ??ang h???c t???p t???i tr?????ng.

C???u sinh viên gi???i ??áp th???c m???c cho các b???n sinh viên ??ang theo h???c t???i Khoa

 

      T???i d??? ch????ng trình, v??? phía Khoa có cô Bùi Th??? Vi???t Hà - Phó tr?????ng Khoa Công ngh??? May & TT; th???y V?? Anh D??ng - Bí th?? LC??, cùng các th???y các cô giáo Tr?????ng b??? môn, Trung tâm; th???y cô giáo viên ch??? nhi???m các l???p K13, K14, K15 t???i CS3. V??? phía C?? s??? 3 tham d??? ch????ng trình giao l??u có th???y Nguy???n Khánh Trình – Phó BT chi b???; cô Tr???n ????? H???ng D????ng – Bí th?? LC??.

Ti???t m???c giao l??u c???a sinh viên Công ngh??? May – CS2

 

      ????? chào ??ón các c???u sinh viên, và nh???m t??ng s??? giao l??u gi???a các b???n sinh viên, các b???n sinh viên c???a 2 c?? s??? ??ã có nh???ng ti???t m???c v??n ngh??? vô cùng ?????c s???c. Các ti???t m???c ???????c ?????u t?? h???t s???c công phu, k?? l?????ng t??? các b???n sinh viên. Là ch????ng trình tiêu bi???u k???t h???p gi???a 2 LC?? chào m???ng 87 n??m ngày thành l???p ??oàn thanh niên C???ng s???n H??? Chí Minh.

 

Ti???t m???c giao l??u c???a sinh viên Công ngh??? May – CS3

 

      Phát bi???u t???i bu???i giao l??u, Cô Bùi Thi Vi???t Hà ??ã bi???u d????ng nh???ng ??óng góp to l???n c???a Khoa Công ngh??? May & TT trong nh???ng n??m qua vào s??? phát tri???n chung c???a Nhà tr?????ng. Khoa Công ngh??? May & TT là m???t trong nh???ng ????n v??? ??i ?????u, ??ào t???o ra các k??? s?? gi???i là ngu???n nhân l???c ph???c v??? cho s??? nghi???p công nghi???p hóa, hi???n ?????i hóa c???a ?????t n?????c. T???i bu???i g???p m???t côc??ng g???i l???i chúc m???ng t???i các c???u sinh viên c???a Khoa, m???c dù tu???i ?????i còn r???t tr???, nh??ng ??ã kh???ng ?????nh ???????c mình, n???m gi??? nh???ng ch???c v??? quan tr???ng trong các c?? quan, doanh nghi???p. ??ây th???c s??? là ni???m t??? hào cho truy???n th???ng t???t ?????p c???a Khoa và Nhà tr?????ng, khích l???  phong trào thi ??ua h???c t???p, rèn luy???n c???a các sinh viên hi???n nay.

Cô Bùi Th??? Vi???t Hà – P. Tr?????ng Khoa phát bi???u và t???ng quà c???u SV

      ?????n v???i bu???i giao l??u các anh ch??? c???u sinh viên h???t s???c nhi???t tình chia s??? các kinh nghi???m quý báu c???a mình trên con ???????ng h???c t???p c??ng nh?? kinh nghiêm ra ngoài doanh nghi???p ????? các b???n sinh viên có thêm kinh nghi???m làm hành trang cho b???n thân mai sau. Bên c???nh ??ó, các b???n sinh viên c??ng ??ã có nh???ng câu h???i b??n kho??n v??? viêc ch???n ngành, và c??? các câu chuy???n trong ?????i s???ng hàng ngày.

 

Không khí bu???i giao l??u C???u sinh viên – sinh viên t???i CS3

 

      Bu???i g???p m???t di???n ra trong không khí thân m???t và ???m cúng, các c???u sinh viên tham gia giao l??u, chia s???, trao ?????i nh???ng kinh nghi???m quý báu trong h???c t???p, rèn luy???n, trong công vi???c c??ng nh?? trong cu???c s???ng v???i các em sinh viên ??ang h???c t???i tr?????ng. Qua nh???ng chia s??? c??ng nh?? nh???ng bài h???c kinh nghi???m quý giá c???a các c???u sinh viên, các b???n sinh viên ??ã thu th???p ???????c cho mình nhi???u ki???n th???c và k??? n??ng c???n thi???t cùng nh???ng bài h???c th???c ti???n, b??? ích.


Tin cũ hơn: