gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng Gi???i B??ng ???? N??? Sinh Vi??n Khoa C??ng Ngh??? May V?? Th???i Trang N??m 2018

Gi???i B??ng ???? N??? Sinh Vi??n Khoa C??ng Ngh??? May V?? Th???i Trang N??m 2018

          Chi???u ngày 31 tháng 05 n??m 2018, tr???n chung k???t và l??? b??? m???c gi???i bóng ??á n??? sinh viên khoa Công ngh??? May và Th???i trang n??m 2018 ??ã di???n ra vô cùng sôi n???i t???i sân bóng trung tâm c?? s??? 2, tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Yên.

          ?????n tham d??? và c??? v?? cho các ?????i tuy???n có th???y L??u Hoàng – Bí th?? chi b???, Ph??? trách khoa Công ngh??? May & Th???i trang và cô ?????ng Vân Anh – Bí th?? ??oàn tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Yên cùng s??? có m???t c???a các th???y cô giáo và ??ông ?????o các b???n sinh viên ??ang h???c t???p t???i khoa.

 

 

 

         Gi???i ?????u n??m nay thu hút ???????c 12 ?????i bóng n??? ?????i di???n cho các l???p trong toàn khoa tham gia, kh???i tranh t??? ngày 19/05/2018. Các ?????i bóng ???????c chia thành 4 b???ng ?????u, thi ?????u vòng tròn tính ??i???m ????? l???a ch???n ra 4 ?????i di???n xu???t s???c nh???t tham d??? vòng bán k???t và chung k???t. Tr???i qua các vòng ?????u lo???i ?????y c??ng th???ng gi???i ?????u ??ã tìm ra hai g????ng m???t xu???t s???c nh???t b?????c vào tr???n chung k???t, ??ó là ?????i tuy???n ?????n t??? l???p Công ngh??? May 2 khóa 13 (MK13.1-2) và ?????i tuy???n liên quân ?????n t??? 2 l???p Công ngh??? may 4 và 5 khóa 14 (MK14.1-4 + MK14.1-5.

 

Hai ?????i bóng ch???p ???nh l??u ni???m cùng ?????i di???n Ban t??? ch???c

 

          Hai ?????i bóng m???nh nh???t gi???i ??ã c???ng hi???n cho khán gi??? m???t tr???n ?????u ?????p m???t, k???ch tính và mãn nhãn. K???t qu??? cu???i cùng MK13.1-2 ??ã giành chi???n th???ng 3-1 ?????y x???ng ??áng, vô ?????ch gi???i ?????u v???i thành tích r???t thuy???t ph???c, ghi 11 bàn và ch??? ????? th???ng l?????i 1 bàn. Tuy thua tr???n nh??ng chúng ta ph???i dành l???i khen ?????n liên quân MK14.1-4 + MK14.1-5 vì tinh th???n thi ?????u c???ng hi???n và m???t l???i ch??i ?????p m???t.

 

 

 

Nh???ng di???n bi???n h???p d???n trong quá trình di???n ra tr???n ?????u

             Chung cu???c, gi???i ?????u ??ã khép l???i v???i các gi???i th?????ng ???????c trao:

                    - Gi???i nh???t: MK13.1-2

                    - Gi???i nhì: liên quân MK14.1-4 +MK14.1-5

                    - Gi???i ba: MK13.1-4

                    - Gi???i khuy???n khích: MK13.1-3

                    - Vua phá l?????i: Sim T???c (MK13.1-4) - 7 bàn th???ng

                    - Th??? môn xu???t s???c nh???t: Lê Thúy (MK13.1-3)

                    - C???u th??? xu???t s???c nh???t: Minh Hu??? (MK13.1-2)

 

                    - Gi???i phong cách: MK15.3

 

             Th???y L??u Hoàng – Bí th?? chi b???, Ph??? trách khoa và Cô ?????ng Vân Anh – Bí th?? ??oàn tr?????ng trao cúp và huy ch????ng cho ?????i tuy???n giành ngôi vô ?????ch

 

 

             Th???y V?? Anh D??ng và th???y Lê H???i Kiên – ?????i di???n ban t??? ch???c trao huy ch????ng và c??? l??u ni???m cho ?????i tuy???n giành gi???i nhì

 

 

Cô Quách Th??? H????ng Giang trao gi???i Vua phá l?????i

 

 

Th???y V?? Anh D??ng trao gi???i C???u th??? xu???t s???c nh???t gi???i ?????u

 

          Theo ??ánh giá c???a ban t??? ch???c, gi???i ?????u n??m nay di???n ra v???i ch???t l?????ng t???t, các ?????i tham gia gi???i ?????u ????? cao tinh th???n th??? thao fairplay, không ????? x???y ra ch???n th????ng ho???c va ch???m l???n gi???a các c???u th???. Sau 13 ngày tranh tài v???i 15 tr???n ?????u, ??ã có 39 bàn th???ng ???????c ghi t??? các pha ph???i h???p, sút xa, tình hu???ng c??? ?????nh và có c??? penalty.

          ??ã có nh???ng n??? c?????i c???a ni???m vui chi???n th???ng, có c??? nh???ng gi???t n?????c m???t ti???c nu???i, song trên t???t c???, gi???i ??ã mang l???i m???t sân ch??i lành m???nh, b??? ích và có thêm c?? h???i giao l??u h???c h???i l???n nhau, nâng cao h??n tình th???n ??oàn k???t gi???a các l???p.

 

          Gi???i bóng ??á n??? sinh viên khoa Công ngh??? may và th???i trang ??ã khép l???i v???i nh???ng d???u ???n ?????m nét v??? tinh th???n rèn luy???n th??? thao nâng cao s???c kh???e, ??oàn k???t, cao th?????ng c???a các c???u th??? và các ?????i bóng. S??? thành công c???a mùa gi???i n??m nay s??? là ngu???n ?????ng viên to l???n ????? Liên chi ??oàn khoa Công ngh??? may và Th???i trang ti???p t???c t??? ch???c các mùa gi???i sau thành công h??n n???a.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: