gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng H???i ngh??? sinh vi??n nghi??n c???u khoa h???c c???p tr?????ng

H???i ngh??? sinh vi??n nghi??n c???u khoa h???c c???p tr?????ng

Th???c hi???n k??? ho???ch công tác ??oàn n??m h???c 2018, ???????c s??? nh???t trí c???a Lãnh ?????o tr?????ng. Sáng ngày 15/6/2018, ??oàn tr?????ng ??HSPKT H??ng Yên ph???i h???p v???i phòng Qu???n lý KHCN7HTQT t??? ch???c H???i ngh??? sinh viên nghiên c???u khoa h???c c???p tr?????ng.

T???i d??? H???i ngh??? có các th???y cô:

  • PGS.TS Tr????ng Ng???c Tu???n- Phó Hi???u tr?????ng Nhà tr?????ng
  • Các th???y cô là lãnh ?????o các Phòng, Khoa, Ban trong Nhà tr?????ng và các Nhà khoa h???c trong các l??nh v???c Khoa h???c t??? nhiên, khoa h???c xã h???i ??ã ?????n d??? và ??ánh giá các ????? tài.

Trong nh???ng n??m qua, ho???t ?????ng nghiên c???u khoa h???c c???a sinh viên tr?????ng ??HSPKT H??ng Yên ??ã ?????t ???????c nhi???u thành t???u và có nh???ng ??óng góp quan tr???ng trong vi???c nâng cao ch???t l?????ng ??ào t???o c???a Nhà tr?????ng. H???i ngh??? sinh viên NCKH ??ã tr??? thành di???n ??àn th?????ng niên công b??? các k???t qu??? nghiên c???u khoa h???c c???a sinh viên, t???o c?? h???i ????? sinh viên t??? tin th??? hi???n n??ng l???c NCKH c??ng nh?? trao ?????i, th???o lu???n các v???n ????? khoa h???c.

Ban t??? ch???c H???i ngh??? sinh viên NCKH c???p tr?????ng n??m h???c 2017- 2018 ??ã nh???n ???????c 20 báo cáo t??? các khoa. Các báo cáo t???p trung vào các l??nh v???c: Khoa h???c t??? nhiên, Khoa h???c Giáo d???c. T???i phiên toàn th??? c???a H???i ngh??? di???n ra t???i H???i tr?????ng A7- 302 và A7&-301, các ?????i bi???u và sinh viên tham d??? ??ã ???????c nghe 9báo cáo tiêu bi???u c???a các l??nh v???c.

K???t qu??? t???i 2 ti???u ban c???a h???i ngh???:

Gi???i nh???t ti???u ban 1: ????? tài “Nghiên c???u ???ng d???ng m???ng không dây Zigbee cho các h??? th???ng thu nh???p và x??? lý d??? li???u” - Nhóm sinh viên Nguy???n V??n Thanh- Nguy???n V??n Hi???n- D????ng Vi???t Anh- Ph???m Huy Th???c Khoa ??i???n – ??i???n t???

Gi???i nh???t ti???u ban 2: ????? tài “Nghiên c???u thi???t k??? ch??? t???o h??? th???ng giao d???ch và khóa xe t??? ?????ng ???ng d???ng trong d??? án chia s??? xe ?????p công c???ng”– Nhóm sinh viên Lê ??ình Tùng – Nguy???n Tr???ng ?????i Khoa C?? khí.

 

Chi ti???t gi???i th?????ng

M???t s??? hình ???nh t???i H???i ngh??? 

 

  

  

   

    

 

   

  

 

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: