gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng Nh???ng con s??? ???n t?????ng t???i ???Gi???t h???ng y??u th????ng???2019

Nh???ng con s??? ???n t?????ng t???i ???Gi???t h???ng y??u th????ng???2019

Nh???ng con s??? ???n t?????ng t???i ???Gi???t h???ng y??u th????ng???2019

 

???Gi???t h???ng y??u th????ng???n??m 2019 ???? ch??nh th???c kh??p l???i v???i nhi???u th??nh c??ng vang d???i v?? nh???ng cung b???c c???m x??c ?????c bi???t. Kho???ng th???i gian kh?? kh??n c???a nh???ng ng??y thi???u m??u tr???m tr???ng sau T???t, s??? ch??? mong c???a nh??n vi??n y t??? v?? ng?????i b???nh ???? ???????c kh???a l???p b???i tr??i tim nhi???t huy???t c???a nh???ngng?????i hi???n m??u, kh?? th??? quy???t t??m s???c s??i c???a tu???i tr???, s??? quy???t t??m c???a c??c th??nh vi??n Ban t??? ch???c v?? ni???m t??? h??o ch??? c?? ??? ???Gi???t h???ng y??u th????ng???.

C??ng nh??n l???ing??y h???i hi???n m??uGi???t h???ng y??u th????ng2019qua nh???ng con s??? ???n t?????ng:

1.500ng?????i tham d??? ng??yh???i

L??? h???i ???????c di???n ra trong 2ng??y, 19/03/2019 t???i c?? s??? 1 v?? 25/04/2019 t???i c?? s??? 2, ?????c t??nh ???? c?? h??n 1.500l?????t ng?????i tham d??? v?? hi???n m??u t???i ch????ng tr??nh. C?? nhi???u ng?????i ???? ?????ng h??nh, g???n b?? v?? tham d??? r???t nhi???u ng??y h???i hi???n m??u ???Gi???t h???ng y??u th????ng??? tr?????c ????, c?? ng?????i v??i k??? v?? c?? nh???ng b???n ????y m???i l?? l???n ?????u ti??n ???????c tr???i nghi???m kh??ng kh?? c???a ng??yh???i.

120t??nh nguy???n vi??n tham gia t??? ch???c, ph???c v???, v???n ?????ng hi???n m??u v?? tr???c ti???p hi???n m??u

Trong su???t g???n m???t th??ng qua, h??n 120h???i vi??n, t??nh nguy???n vi??n c???a ?????i Thanh ni??n V???n ?????ng hi???n m??u UTEHY???? nhu???m s???c ????? tr??n t???ng ???????ng ph???, gi???ng ???????ng c???a ng??i tr?????ng ??H SPKT H??ng Y??n. D?? th???i ti???t m??a l???nh hay n???ng n??ng, d?? ng??y hay ????m, b???ng m???i k??nh tuy??n truy???n, c??c b???n ???? n??? l???c ????a th??ng tin v??? Ng??yh???i ?????n v???i nhi???u ng?????i d??n v?? b???n tr??? UTEHY nhi???u nh???t c?? th???. 

C?? nh???ng t??nh nguy???n vi??n ???? v???n ?????ng ???????c 10, 15hay 30 ng?????i hi???n m??u, qu??? l?? con s??? th???t phi th?????ng trong th???i gian r???t ng???n.

Ch??nh c??c b???n c??ng ???? t???o n??n kh??ng kh?? s???c ?????r???c r??? cho B???nh vi???n Trung ????ng Qu??n ?????i 108trong nh???ng ng??y di???n ra ch????ng tr??nh.

T??nh nguy???n vi??n t???i C?? s??? 1

T??nh nguy???n vi??n t???i C?? s??? 2

1.300ng?????i ????ng k?? hi???n m??u

V???i vi???c t??ch c???c ?????y m???nh truy???n th??ng tr??n c??c ph????ng ti???n th??ng tin ?????i ch??ng, m???ng x?? h???i v?? qua tuy??n truy???n vi??n, nhi???u ng?????i ???? bi???t ?????n Ng??y h???i hi???n m??u ???Gi???t h???ng y??u th????ng???. K??? l???c ???????c ghi nh???n l?? ???? c?? h??n 1.300ng?????i ????ng k?? hi???n m??u t???i tr???c ti???p xuy??n su???t 2 ng??y t??? ch???c ???Gi???t h???ng y??u th????ng???.

C?? s??? 1

 

C?? s??? 2

 

 

1.128????n v??? m??u ???? ???????c hi???n t???ng

Ng?????i hi???n m??u kh??ng ch??? gi???i h???n t???i sinh vi??n trong tr?????ng, m?? c??n c?? c??? ng?????i d??n, c??ng ch???c, vi??n ch???c t???i ?????a b??n H??ng Y??n ???? tham giav???i B???nh vi???n Trung ????ng Qu??n ?????i 108????? tham gia hi???n m??u t???i Gi???th???ng, c?? nh???ng ng?????i tranh th??? chuy???n nh???ng ph??t gi??y ngh??? ng??i gi???a gi??? l??m?????  hi???n m??u???

100 l?????t nh??n vi??n y t??? ???????c huy ?????ng tham gia t??? ch???c, ti???p nh???n v?? ??i???u ch??? m??u

Trong nh???ngng??y qua, c??c th??nh vi??n Ban t??? ch???c v?? nh??n vi??n c???aB???nh vi???n Trung ????ng Qu??n ?????i 108 ???? t???t b???t cho c??ng t??c chu???n b??? v?? t??? ch???c Ng??y h???i. C??c ph????ng ??n ti???p nh???n m??u, t?? v???n c??c x??t nghi???m m??u ????? ki???m tra s???c kh???e cho ng?????i hi???n m??u... ?????u ???????c Vi???n t??nh to??n chi ti???t.

Ri??ng trong s??? ki???n ch??nh th???c, g???n 100 l?????t nh??n vi??n c???a Vi???n ???? ???????c huy ?????ng ????? ????n ti???p, h?????ng d???n ng?????i hi???n m??u, ti???p nh???n m??u, k???p th???i s??ng l???c c??c ????n v??? m??u an to??n v?? ??i???u ch??? c??c ch??? ph???m m??u k???p th???i.

C?? ?????ng V??n Anh, B?? th?? ??o??n tr?????ng ??H SPKT H??ng Y??ncho bi???t: "Ng??y h???i hi???n m??u Gi???t h???ng y??u th????ng 2019???? th??nh c??ng r???c r???, ti???p t???c ghi d???u, kh???ng ?????nh s???c s???ng v?? s???c ???nh h?????ng v???i c???ng ?????ng x?? h???i. T???i t???t c??? c??c k??? hi???n m??uv???a qua, ch??ng ta ???????c ch???ng ki???n, ???????c c???m nh???n "tinh th???n Vi???t Nam??? qua t???ng ??nh m???t, t???ng khu??n m???t r???ng r???, nh???ng tr??i tim nhi???t huy???t v???i ngh??a c??? cao ?????p - hi???n m??u c???u ng?????i".

Gi???t h???ng y??u th????ng2019 ???? kh??p l???i v???i 1.128????n v??? m??u ???m n??ng ???????c ti???p nh???n. ????y l?? minh ch???ng r?? nh???t cho s???c lan t???a m???nh m??? c???a L??? h???i trong su???t ch???ng ???????ngqua t???i c???ng ?????ng, l?? s??? c??? g???ng, n??? l???c c???a m???i t??nh nguy???n vi??n, m???i th??nh vi??n ban t??? ch???c. 

M???t Gi???t h???ng y??u th????ngth??nh c??ng, m???t m??a h???i hi???n m??u tr??n ?????y c???m x??c, ch??nh nh???ng c??? g???ng, nh???ng ????ng g??p, n??? l???c c???a m???i t??nh nguy???n vi??n ???? g??p ph???n t???o n??n th??nh c??ng chung c???a Gi???t h???ng,g??p ph???n t?? ??i???m th??m cho Ng??y h???il???n th??? XVIInhi???u m??u s???c, nhi???u d???u ???n v?? mang ?????n nhi???u tr???i nghi???m ????ng t??? h??o t???i m???i t??nh nguy???n vi??n. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: