gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng H???I NGH??? TUY??N TRUY???N LU???T AN TO??N GIAO TH??NG H?????NG ???NG NG??Y PH??P LU???T N?????C CHXHCN VI???T NAM N??M 2018

H???I NGH??? TUY??N TRUY???N LU???T AN TO??N GIAO TH??NG H?????NG ???NG NG??Y PH??P LU???T N?????C CHXHCN VI???T NAM N??M 2018

H???I NGH???

TUY??N TRUY???N LU???T AN TO??N GIAO TH??NG

H?????NG ???NG NG??Y PH??P LU???T N?????C CHXHCN VI???T NAM N??M 2018

 Th???c hi???n c??ng t??c gi??o d???c t?? t?????ng, ch??nh tr??? cho ??o??n vi??n, thanh ni??n trong nh?? tr?????ng, ng??y 12 th??ng 11 n??m 2018, Ban Th?????ng v??? ??o??n tr?????ng ??HSPKTHY t??? ch???c h???i ngh??? tuy??n truy???n lu???t an to??n giao th??ng h?????ng ???ng ng??y ph??p lu???t n?????c CHXHCN Vi???t Nam n??m 2018 cho c??n b??? ??o??n v?? ??o??n vi??n thanh ni??n.

Th??ng qua h???i ngh???, c??c c??n b??? ??o??n vi??n ti??u bi???u ???? ???????c tuy??n truy???n lu???t an to??n giao th??ng v?? c??c k??? thu???t l??i xe an to??n, t??? ???? t??m h?????ng ?????y l??i c??c tai n???n ????ng ti???c khi tham gia giao th??ng.

M???t s??? h??nh ???nh c???a h???i ngh???:

1234

12345612345


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: