gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng H???C T???P V?? L??M THEO T?? T?????NG, ?????O ?????C, PHONG C??CH H??? CH?? MINH G???N V???I VI???C PH??T HUY D??N CH???, CH??M LO V?? B???O V??? QUY???N L???I CH??NH ????NG C???A THANH THI???U NHI

H???C T???P V?? L??M THEO T?? T?????NG, ?????O ?????C, PHONG C??CH H??? CH?? MINH G???N V???I VI???C PH??T HUY D??N CH???, CH??M LO V?? B???O V??? QUY???N L???I CH??NH ????NG C???A THANH THI???U NHI

Th???c hi???n H?????ng d???n s??? 13-HD/T??TN-TG ng??y 25/5/2018 c???a Ban Th?????ng v??? T???nh ??o??n v??? ???T??? ch???c, tri???n khai nghi??n c???u, h???c t???p, t??m hi???u Ch??? ngh??a M??c-L??nin, t?? t?????ng H??? Ch?? Minh cho ??o??n vi??n thanh ni??n???, th???c hi???n c??ng v??n c???a Ban Tuy??n Gi??o T???nh ??o??n H??ng Y??n v??? vi???c ???th???c hi???n chuy??n ????? h???c t???p v?? l??m theo t?? t?????ng, ?????o ?????c, phong c??ch H??? Ch?? Minh n??m 2019???, Ban Th?????ng v??? ??o??n tr?????ng ??HSPKTHY t??? ch???c h???i ngh??? h???c t???p, t??m hi???u ch??? ngh??a M??c- L??nin, t?? t?????ng H??? Ch?? Minh cho ??o??n vi??n thanh ni??n l?? ???y vi??n BCH ??o??n tr?????ng v?? m???t s??? c??n b??? ??o??n c?? s??? v??o ng??y 05 th??ng 08 n??m 2019 t???i H???i tr?????ng A7-302 v???i  chuy??n ?????: H???C T???P V?? L??M THEO T?? T?????NG, ?????O ?????C, PHONG C??CH H??? CH?? MINH G???N V???I VI???C PH??T HUY D??N CH???, CH??M LO V?? B???O V??? QUY???N L???I CH??NH ????NG C???A THANH THI???U NHI

Th??ng qua h???i ngh??? T??i li???u d??nh cho c??n b??? ??o??n n??m 2019, ban h??nh k??m theo C??ng v??n s??? 2330 -CV/TW??TN-BTG ng??y  05 th??ng 3  n??m 2019 c???a Ban B?? th?? Trung ????ng ??o??n ???? ???????c truy???n t???i t???i c??c c??n b??? ??o??n vi??n trong tr?????ng nh???m b???i d?????ng cho ?????i ng?? c??n b???, ??VTN n???m ???????c nh???ng v???n ????? l?? lu???n c?? b???n nh???t v??? Ch??? ngh??a M??c - L??nin, t?? t?????ng H??? Ch?? Minh v?? nhi???m v??? c???a thanh ni??n trong th???i k??? ?????y m???nh c??ng nghi???p h??a, hi???n ?????i h??a ?????t n?????c, h???i nh???p qu???c t???. G??p ph???n n??ng cao nh???n th???c v?? b???n l??nh ch??nh tr??? cho c??n b???, ??VTN, ph??t huy tinh th???n d??n ch???, ch??m lo v?? b???o v??? quy???n l???i ch??nh ????ng c???a thanh thi???u nhi.

M???t s??? h??nh ???nh c???a h???i ngh???:

2

3

4


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: