gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN


Back Tin tức Tin hoạt động Hoạt động đoàn trường HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TG ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên, thực hiện công văn của Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn Hưng Yên về việcthực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức hội nghị học tập, tìm hiều chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đoàn viên thanh niên vào ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường A7-302 với chuyên đề: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Thông qua hội nghị, Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2019, ban hành kèm theo  Công văn số 2330 -CV/TWĐTN-BTG, ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã được truyền tải tới các đoàn viên thanh niên nhà trường, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, ĐVTN, phát huy tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm.

Một số hình ảnh của hội nghị:

1

2

3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: