gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng H???I NGH??? TUY??N TRUY???N T??C H???I R?????U BIA, THU???C L??, CH???T K??CH TH??CH CHO ??O??N VI??N THANH NI??N

H???I NGH??? TUY??N TRUY???N T??C H???I R?????U BIA, THU???C L??, CH???T K??CH TH??CH CHO ??O??N VI??N THANH NI??N

H???I NGH???

TUY??N TRUY???N T??C H???I R?????U BIA, THU???C L??, CH???T K??CH TH??CH CHO ??O??N VI??N THANH NI??N

Th???c hi???n c??ng t??c gi??o d???c t?? t?????ng, ch??nh tr??? cho ??o??n vi??n, thanh ni??n trong nh?? tr?????ng, ng??y 08 th??ng 10 n??m 2019, Ban Th?????ng v??? ??o??n tr?????ng ??HSPKTHY t??? ch???c h???i ngh??? tuy??n truy???n t??c h???i r?????u bia, thu???c l??, ch???t k??ch th??ch cho c??n b??? ??o??n v?? ??o??n vi??n thanh ni??n.

Th??ng qua h???i ngh???, c??c c??n b??? ??o??n vi??n ti??u bi???u ???? ???????c tuy??n truy???n v??? c??c t??c h???i c???a r?????u bia, thu???c l?? v?? ch???t k??ch th??ch, t??? ???? t??m h?????ng ?????y l??i c??c hi???n t?????ng ti??u c???c trong ??o??n vi??n thanh ni??n. T???i h???i ngh??? c??c ??o??n vi??n c??ng ???? nhi???t t??nh trao ?????i, ????a ra quan ??i???m c???a m??nh v??? c??c bi???n ph??p ph??ng ch???ng t??c h???i r?????u bia, thu???c l?? v?? ch???t k??ch th??ch.

M???t s??? h??nh ???nh c???a h???i ngh???:

1

2

3Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: