gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng TU???I TR??? VI???T NAM NH??? L???I DI CH??C THEO CH??N B??C K??? NI???M 50 N??M TH???C HI???N DI CH??C CH??? T???CH H??? CH?? MINH ( 1969 - 2019)

TU???I TR??? VI???T NAM NH??? L???I DI CH??C THEO CH??N B??C K??? NI???M 50 N??M TH???C HI???N DI CH??C CH??? T???CH H??? CH?? MINH ( 1969 - 2019)

Th???c hi???n c??ng v??n s??? 593-CV/T??TN-TG ng??y 06/8/2019 c???a Ban Th?????ng v??? T???nh ??o??n v??? ???V/v ?????y m???nh ho???t ?????ng t??? ch???c h??nh tr??nh ???Tu???i tr??? H??ng Y??n nh??? l???i Di ch??c theo ch??n B??c???, ng??y 17/9/2019, Ban Th?????ng v??? ??o??n tr?????ng ??HSPKTHY ???? t??? ch???c ch????ng tr??nh T???a ????m TU???I TR??? VI???T NAM NH??? L???I DI CH??C THEO CH??N B??C K??? NI???M 50 N??M TH???C HI???N DI CH??C CH??? T???CH H??? CH?? MINH ( 1969 - 2019) cho ??o??n vi??n thanh ni??n ??o??n tr?????ng.

Th??ng qua bu???i t???a ????m, c??c ??o??n vi??n, thanh ni??n ???? hi???u th??m v??? c??c ?????a danh, di t??ch l???ch s??? v??? cu???c ?????i ho???t ?????ng c??ch m???ng c???a Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh.

M???t s??? h??nh ???nh c???a bu???i t???a ????m:

3


1

2
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: