gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Ho???t ?????ng ??o??n tr?????ng H???i ngh??? h???c t???p, qu??n tri???t c??c Ngh??? quy???t c???a BCH Trung ????ng ?????ng kh??a XII v?? c??c K???t lu???n c???a Ban Ch???p h??nh, Ban Th?????ng v??? Trung ????ng ??o??n kh??a XI

H???i ngh??? h???c t???p, qu??n tri???t c??c Ngh??? quy???t c???a BCH Trung ????ng ?????ng kh??a XII v?? c??c K???t lu???n c???a Ban Ch???p h??nh, Ban Th?????ng v??? Trung ????ng ??o??n kh??a XI

H???i ngh??? h???c t???p, qu??n tri???t c??c Ngh??? quy???t c???a BCH Trung ????ng ?????ng kh??a XII v?? c??c K???t lu???n c???a Ban Ch???p h??nh, Ban Th?????ng v??? Trung ????ng ??o??n kh??a XI

Ng??y 16 th??ng 9, t???i Ph??ng A5.502, Ban Th?????ng v??? ??o??n tr?????ng t??? ch???c H???i ngh??? h???c t???p, qu??n tri???t c??c Ngh??? quy???t c???a BCH Trung ????ng ?????ng kh??a XII v?? c??c K???t lu???n c???a Ban Ch???p h??nh, Ban Th?????ng v??? Trung ????ng ??o??n kh??a XI cho ?????i ng?? c??n b??? ??o??n ch??? ch???t c???a tr?????ng.

T???i H???i ngh???, c??c H???c vi??n ???????c truy???n ?????t m???t s??? Ngh??? quy???t c???a BCH Trung ????ng ?????ng kh??a XII nh??: Ngh??? quy???t s??? 04-NQ/TW ng??y 30 th??ng 10 n??m 2016 - H???i ngh??? l???n th??? T?? Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng kh??a XII v??? ???T??ng c?????ng x??y d???ng, ch???nh ?????n ?????ng; ng??n ch???n, ?????y l??i s??? suy tho??i v??? t?? t?????ng ch??nh tr???, ?????o ?????c, l???i s???ng, nh???ng bi???u hi???n ???T??? di???n bi???n???, ???T??? chuy???n h??a??? trong n???i b??????; Ngh??? quy???t s??? 27-NQ/TW ng??y 21 th??ng 5 n??m 2018 - H???i ngh??? l???n th??? B???y Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng kh??a XII v??? ???C???i c??ch ch??nh s??ch ti???n l????ng ?????i v???i c??n b???, c??ng ch???c, vi??n ch???c, l???c l?????ng v?? trang v?? ng?????i lao ?????ng trong doanh???... v?? m???t s??? K???t lu???n c???a BCH, BTV Trung ????ng ??o??n kh??a XI nh??: K???t lu???n s??? 05-KL/TW??TN-BTG ng??y 15 th??ng 12 n??m 2018 - H???i ngh??? l???n th??? Ba Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ??o??n kh??a XI v??? ???T??ng c?????ng gi??o d???c l?? t?????ng c??ch m???ng cho ??o??n vi??n, thanh ni??n???; K???t lu???n s??? 08-KL/TW??TN-BTC ng??y 05 th??ng 3 n??m 2019 - H???i ngh??? l???n th??? T?? Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ??o??n kh??a XI v??? ???C??c gi???i ph??p n??ng cao ch???t l?????ng ho???t ?????ng t??? ch???c c?? s??? ??o??n tr??n ?????a b??n d??n c??, giai ??o???n 2019 - 2022???...

????y l?? ?????t sinh ho???t ch??nh tr??? s??u r???ng trong to??n ??o??n, gi??p c??c c???p b??? ??o??n, c??n b??? ??o??n ch??? ch???t n???m v???ng ?? ngh??a, t???m quan tr???ng v?? nh???ng n???i dung c???a c??c Ngh??? quy???t, K???t lu???n, t??? ???? n??ng cao nh???n th???c, ?? th???c tr??ch nhi???m, ph??t huy t??nh ch??? ?????ng, s??ng t???o c???a c??c c???p b??? ??o??n, c??n b??? ??o??n ch??? ch???t trong tri???n khai th???c hi???n Ngh??? quy???t, K???t lu???n nh???m ????a Ngh??? quy???t ??i v??o cu???c s???ng v?? tri???n khai th???c hi???n K???t lu???n ?????t hi???u qu???.

M???t s??? h??nh ???nh c???a h???i ngh???:

1

2

3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: