gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ??O??N THANH NI??N - H???I SINH VI??N


Back Tin t???c Tin ho???t ?????ng Tin t???c trong t???nh

Giao L??u C???u Sinh Vi??n - Sinh Vi??n

      H?????ng t???i k??? ni???m 87 n??m ngày thành l???p ??oàn thanh niên C???ng s???n H??? Chí Minh, ngày 24/3/2018 LC?? Khoa Công ngh??? May & TT k???t h???p v???i LC?? CS3 t??? ch???c ch????ng trình “Giao l??u c???u sinh viên - sinh viên” t???i c?? s??? 3 – TP H???i D????ng. ??ây là ho???t ?????ng có ý ngh?.......

Ph??t ?????ng Cu???c thi ?? t?????ng s??ng t???o kh???i nghi???p n??m 2018 v?? T???a ????m gi???a l??nh ?????o T???nh, c??c doanh nghi???p v?? ??o??n vi??n thanh ni??n, sinh vi??n

      Ngày 22/3, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn ph???i h???p v???i H???i LHTN Vi???t Nam t???nh, H???i Sinh viên Vi???t Nam t???nh t??? ch???c Phát ?????ng Cu???c thi Ý t?????ng sáng t???o kh???i nghi???p t???nh H??ng Yên n??m 2018 và T???a ??àm gi???a lãnh ?????o T???nh, các doanh nghi???p và ??oàn viên thanh niên, sinh vi&ecir.......

L??? t???ng k???t chi???n d???ch thanh ni??n, h???c sinh, sinh vi??n t??nh nguy???n h?? n??m 2017

Ngày 27.7, t???i H???i tr?????ng ???y ban nhân dân xã V??nh Xá - huy???n Kim ?????ng, Ban Th?????ng v??? T???nh ??oàn, H???i Sinh viên Vi???t Nam t???nh t??? ch???c L??? t???ng k???t ?????t cao ??i???m chi???n d???ch “Thanh niên, h???c sinh, sinh viên tình nguy???n hè và khánh thành công trình thanh niên” n??m 2017.

&.......

Video l???ch s??? ??o??n tuy??n truy???n nh??n d???p k??? ni???m 85 n??m th??nh l???p ??o??n v?? Th??ng thanh ni??n

Video l???ch s??? ??o??n tuy??n truy???n nh??n d???p k??? ni???m 85 n??m th??nh l???p ??o??n v?? Th??ng thanh ni??n

CH??? T???CH UBTWMTTQVN NGUY???N THI???N NH??N D??? L??? KHAI GI???NG N??M H???C M???I T???I TR?????NG ?????I H???C S?? PH???M K??? THU???T H??NG Y??N

alt

Ng??y 1/10, Tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m k??? thu???t H??ng Y??n ???? t??? ch???c khai gi???ng n??m h???c m???i 2015 – 2016. D??? l??? khai gi???ng c?? ??ng Nguy???n Thi???n Nh??n, ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Ch??? t???ch ???y ban TW M???t tr???n T??? qu???c Vi???t Nam; ??ng ????? Ti???n S???, Ph?? B?? th?? Th?????ng tr???c T???nh ???y H??ng Y??n; ??ng Nguy???n Duy H??ng, Ph?? Ch??? t???ch UBND t???nh H??ng Y??n v?? Th??? tr?????n.......

VNPT H??ng Y??n v?? tr?????ng ??H SPKT H??ng Y??n ch??o ????n T??n sinh vi??n 2015

alt

??i???m ????ng k?? Sim??Sinh Vi??n

Ng??y 07/09/2015 -??T???i s??n tr?????ng ??H SPKT c?? s??? 1,2

(ho???c ?????n ??i???m ??i???m giao d???ch VNPT c??c ng??y trong tu???n )

??

C?? ngay 150.000????trong t??i kho???n

(khi sinh vi??n mua th??? n???p ?????u ti??n m???nh gi?? 50.000??)

??

H??ng th??ng t???ng: 30.000??/47th??ng + ( 150MB + 50SMS n???i m???ng)

H??ng Y??n: Giao l??u v???i c??c t??n binh chu???n b??? l??n ???????ng nh???p ng??

alt

Trong 2 ng??y 3 v?? 4/3, th??nh ph??? H??ng Y??n v?? c??c huy???n Kho??i Ch??u, Ph?? C???, Kim ?????ng v?? V??n Giang ???? t??? ch???c giao l??u v???i c??c t??n binh l??n ???????ng nh???p ng?? n??m 2015.

Bu???i giao l??u t??n binh t???i TP??H??ng Y??n

Trong ?????t ra qu??n l???n n??y, th??nh ph?????H??ng Y??n??c?? 145 t??n binh; huy???n V??n Giang c?? 170 t??n binh; huy???n Ph?? C??? c?? 140 t??n binh; huy???n Kim ?????ng c?? 200 .......

B??? gi???ng kh??a C+ tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Y??n

alt

??

?? ?? ?? ????Th???c hi???n ch??? ?????o c???a Nh?? tr?????ng v??? vi???c ????nh gi?? chu???n n??ng l???c C??ng ngh??? th??ng tin ?????i v???i c??n b???, gi???ng vi??n trong Nh?? tr?????ng t???i th??ng b??o s??? 239 ng??y 20/05/2014 v??? vi???c th???c hi???n chu???n chuy??n m??n, nghi???p v??? ?????i v???i c??n b???, gi???ng vi??n.

??

?? ?? ?? ?? Trong th???i gian qua, Khoa CNTT ???? ph???i h???p c??ng c??c ph??ng TC-CB, KH-TV .......

H???i Doanh nghi???p tr??? t???nh: g???p m???t nh??n k??? ni???m 10 n??m ng??y Doanh nh??n Vi???t Nam

alt

Ch??o m???ng 58 n??m ng??y truy???n th???ng H???i LHTN Vi???t Nam (15/10/1956–15/10/2014) v?? k??? ni???m 10 n??m ng??y Doanh nh??n Vi???t Nam (13/10/2004 – 13/10/2014), ng??y 12/10 ???y ban H???i Doanh nghi???p tr??? t???nh H??ng Y??n t??? ch???c bu???i g???p m???t c??c Doanh nghi???p tr??? t???i kh??ch s???n Th??i B??nh, TP. H??ng Y??n.

??


Anh Ph???m V??n Hi???u - Ph?? B?? th?? t???nh ??o??n, Ch??? t???ch H???.......

Ban Th?????ng v??? t???nh ??o??n kh???i c??ng C??ng tr??nh thanh ni??n c???p t???nh ch??o m???ng ?????i h???i ?????ng c??c c???p nhi???m k??? 2015 ??? 2020

alt

Thi???t th???c l???p th??nh t??ch ch??o m???ng ?????i h???i ?????ng c??c c???p nhi???m k??? 2015 – 2020 v?? Th??ng Thanh ni??n n??m 2015, ng??y 10/3 Ban Th?????ng v??? t???nh ??o??n t??? ch???c L??? kh???i c??ng C??ng tr??nh thanh ni??n x??y d???ng L???p m???m non x?? ?????c Th???ng huy???n Ti??n L???


????/c Nguy???n V??n ??o??n – T???nh ???y vi??n, B?? th?? t???nh ??o??n ph??t bi???u khai m???c L??? kh???i c??ng


.......