gototopgototop

Th??m quan C??ng ty C??? ph???n ??i???n t??? Tin h???c FSC

??

?? ?? ?? ??Ng??y 12/11/2014, Khoa CNTT ???? t??? ch???c chuy???n th??m quan d??nh cho c??c b???n sinh vi??n l???p TK11.4 t???i C??ng ty C??? ph???n ??i???n t??? Tin h???c FSCm???t trong nh???ng c??ng ty n???i ti???ng v??? l??nh v???c ph???n m???m c???a Vi???t Nam

??

??

??


?? ?? ?? ?? Th??m quan doanh nghi???p l?? m???t ho???t ?????ng th?????ng ni??n c???a Khoa CNTT t??? ch???c v??o d???p ?????u n??m h???c d??nh cho c??c b???n sinh vi??n. Qua ho???t ?????ng n??y sinh vi??n ???????c t??m hi???u th???c t??? m??i tr?????ng l??m vi???c t???i c??c Doanh nghi???p l???n trong l??nh v???c CNTT nh??: FSC, CMC, VNPT, FPT, FSOFT, … T??? ???? gi??p cho sinh vi??n c?? ???????c nh???ng h??nh ???nh m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p trong t????ng lai, c??ng nh?? t??ch l??y th??m c??c th??ng tin v??? c??ng vi???c m?? sau n??y c??c em c?? th??? ?????m nh???n.??Ng??y 12/11/2014,??Khoa CNTT ???? t??? ch???c chuy???n th??m quan t???i C??ng ty C??? ph???n ??i???n t??? Tin h???c FSC – m???t trong nh???ng c??ng ty n???i ti???ng v??? l??nh v???c ph???n m???m c???a Vi???t Nam.

?? ?? ?? ?? ????Chuy???n th??m quan FSC n??m nay ???????c t??? ch???c v???i s??? tham gia c???a 28 sinh vi??n Khoa CNTT thu???c l???p TK11.4 do th???y??Ph???m Ng???c H??ng – ph?? tr?????ng khoa C??ng ngh??? Th??ng tin l??m tr?????ng ??o??n, ??i c??ng ??o??n g???m: th???y Nguy???n V??n Quy???t – ph??? tr??ch b??? m??n C??ng ngh??? Ph???n m???m v?? c?? Tr???n ????? Thu H?? – gi??o vi??n ch??? nhi???m l???p TK11.4.

alt

??

?? ?? ?? ?? ?? ??Xu???t ph??t t??? 8:00 AM, ??o??n ???? c?? m???t t???i c??ng ty FSC – t???ng 1, t??a nh?? 3B, ph??? Ph????ng Li???t, Thanh Xu??n, H?? N???i v??o l??c 9:30 AM. T???i c??ng ty, ??o??n ???? nh???n ???????c s??? ????n ti???p n???ng h???u c???a: anh Nguy???n Ng???c H??ng – Ph?? T???ng Gi??m ?????c C??ng ty, ch??? Nguy???n Th??? V??n – Ph??? tr??ch nh??n s???, v?? c???u sinh vi??n c???a Khoa – anh T??i(TK5.1) hi???n ??ang l??m vi???c t???i FSC.

?? ?? ?? ?? ?? ??Ho???t ?????ng ?????u ti??n trong bu???i s??ng, ??o??n ???????c ch??? V??n v?? anh H??ng d???n th??m quan ph??ng l??m vi???c c???a c??c anh/ch??? trong Trung t??m ph???n m???m. T???i ????y c??c b???n sinh vi??n ?????? th???y ???????c m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p t???i FSC.??

alt

alt

alt

Chia s??? c???a anh T??i – c???u sinh vi??n TK5.1 ??ang l??m vi???c t???i FSC

?? ?? ?? ?? ??Sau ????, ??o??n t???i ph??ng h???p ????? giao l??u v???i c??c anh/ch??? trong c??ng ty.

alt

Ch??? V??n gi???i thi???u v??? C??ng ty v?? c?? h???i ngh??? nghi???p cho c??c b???n sinh vi??n

alt

alt

Th???y & tr?? Khoa CNTT nghe chia s??? th??ng tin t??? ph??a c??n b??? FSC

alt

alt

H???i & ????p c???a sinh vi??n

alt

alt

Anh H??ng v?? ch??? V??n chia s??? & gi???i ????p c??u h???i c???a c??c b???n sinh vi??n

alt

Th???y Ph???m Ng???c H??ng t???ng qu?? k??? ni???m c??ng ty FSC

alt

Anh Nguy???n Ng???c H??ng t???ng qu?? Khoa CNTT

alt

Ch???p ???nh l??u ni???m c???a ??o??n t???i FSC

?? ?? ?? ?? ?? Chuy???n th??m quan kh??p l???i, ???? cho c??c b???n sinh vi??n TK11 c??i nh??n th???c ti???n v??? m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p t???i doanh nghi???p, c??ng nh?? ki???n th???c qu?? b??u v??? c??c y??u c???u ki???n th???c, k??? n??ng c???n thi???t ????? sau n??y c?? th??? l??m vi???c t???t t???i Doanh nghi???p.??


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: