gototopgototop

Th??m quan C??ng ty CMC Software

Th??m quan doanh nghi???p l?? ho???t ?????ng ???????c Khoa CNTT t??? ch???c th?????ng ni??n v??o d???p ?????u n??m h???c d??nh cho c??c b???n sinh vi??n kh??a m???i. Qua ho???t ?????ng n??y sinh vi??n ???????c t??m hi???u th???c t??? m??i tr?????ng l??m vi???c t???i c??c Doanh nghi???p l???n trong l??nh v???c CNTT nh??: MISA, VNPT, FSOFT, CMC…??


?? ?? ?? Ch????ng tr??nh l?? m???t ho???t ?????ng d??nh cho sinh vi??n c???a tr?????ng, v???i m???c ????ch r??t ng???n kho???ng c??ch gi???a nh?? tuy???n d???ng v???i sinh vi??n sau khi t???t nghi???p, trang b??? th??m h??nh trang ????? c??c b???n sinh vi??n chu???n b??? cho m??nh nh???ng ki???n th???c th???c ti???n ph???c v??? cho c??ng vi???c sau n??y. B??n c???nh ????, s??? ????nh gi??, truy???n ?????t kinh nghi???m c???a c??c nh?? l??nh ?????o doanh nghi???p ch???c ch???n s??? t???o d???ng cho c??c b???n sinh vi??n m???t ?????nh h?????ng ???n ?????nh v?? v???ng ch???c v??? c??ng vi???c c???a m??nh. Ch????ng tr??nh “Th??m quan C??ng ty CMC Software” n???m trong chu???i ch????ng tr??nh “Tham quan doanh nghi???p” d??nh cho sinh vi??n kh??a m???i c???a khoa C??ng ngh??? Th??ng tin - tr?????ng ?????i h???c S?? ph???m K??? thu??t H??ng Y??n.

?? ?? ?? ??Chuy???n th??m quan CMC n??m nay ???????c t??? ch???c v???i s??? tham gia c???a 29 sinh vi??n Khoa CNTT thu???c l???p TK12.4, do th???y Ph???m Ng???c H??ng – ph?? tr?????ng khoa C??ng ngh??? Th??ng tin l??m tr?????ng ??o??n, ??i c??ng ??o??n g???m: c?? Tr???n ????? Thu H?? – gi??o vi??n ch??? nhi???m l???p TK12.4 v?? th???y Nguy???n V??n Quy???t – ph??? tr??ch b??? m??n C??ng ngh??? Ph???n m???m.

alt

?? ?? ?? ?? ???????n Th??m quan doanh nghi???p CMC, c??c b???n sinh vi??n K12 ???? ???????c ti???p x??c v???i m??i tr?????ng l??m vi???c th???c t??? t???i CMC Software. T??m hi???u v??? c??c d??? ??n, s???n ph???m m?? CMC Software ??ang tri???n khai. V?? ??i???m th?? v??? l?? bu???i giao l??u l?? c??c b???n ???? ???????c gi???i thi???u v??? c??c th??? tr?????ng c???a CMC tr??n to??n th??? gi???i c??ng nh?? t??m hi???u v??? c?? h???i vi???c l??m, c??c ch????ng tr??nh ????o t???o v?? tuy???n d???ng c???a CMC Software.

?? ?? ?? ?? ?? T???i chuy???n th??m quan, ??o??n ???? nh???n ???????c s??? ????n ti???p n???ng h???u c???a: ch??? Ch??? Kim Y???n – ph??? tr??ch tuy???n d???ng nh??n s??? c??ng ty CMC. Ho???t ?????ng ?????u ti??n trong bu???i s??ng, ??o??n giao l??u th??n m???t v???i c??c anh/ch??? trong c??ng ty, sau ???? ??o??n ???????c ch??? Y???n d???n th??m quan ph??ng l??m vi???c c???a c??c anh/ch??? trong Trung t??m ph???n m???m. N??i ????y ???? cho c??c b???n t??n sinh vi??n th???y ???????c m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p t???i CMC.

??

?? ?? ?? ?? ?? M???t s??? h??nh ???nh ti??u bi???u c???a bu???i th??m quan:

alt


alt


alt

alt

alt

alt

Kh??ng kh?? bu???i giao l??u t???i ph??ng h???p c???a CMC Software

alt

Th???y Ph???m Ng???c H??ng t???ng qu?? c??ng ty CMC

alt


alt


alt


alt

alt

alt

alt

alt


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: