gototopgototop

Gi???i b??ng ???? n??? truy???n th???ng Khoa C??ng ngh??? th??ng tin l???n V

?? ?? ?? ??C??n c??? k??? ho???ch ho???t ?????ng c???a Li??n chi ??o??n C??ng ngh??? th??ng tin n??m h???c 2015-2016 c??ng v???i vi???c ?????y m???nh c??c ho???t ?????ng giao l??u v??n h??a, v??n ngh??? th??? d???c th??? thao gi???a c??c chi ??o??n trong to??n khoa v?? h?????ng t???i ?????i h???i Li??n chi ??o??n. ???????c s??? nh???t tr?? c???a Ban l??nh ?????o khoa CNTT, BCH LC?? khoa ph???i h???p v???i ?????i TNXK c???a LC?? t??? ch???c “Gi???i b??ng ???? n??? truy???n th???ng khoa CNTT” l???n th??? V n??m 2015 trong to??n khoa nh?? sau:

1.?????????? ?????i t?????ng tham d??? gi???i: T???t c??? c??c ?????i b??ng c???a c??c chi ??o??n trong to??n khoa

2.?????????? C?? c???u gi???i th?????ng:

3.?????????? Th???i gian di???n ra gi???i:T??? ng??y 5/10 ?????n 20/10/2015.

4.?????????? L??? khai m???c: T??? ch???c v??o 16h ng??y 07/10/2015, t???i s??n v???n ?????ng C?? s??? 2.

??

??


??


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: