gototopgototop

TR?????NG ??HSPKT H??NG Y??N XU???T S???C GI??NH GI???I NH???T CU???C THI NH?? S??NG T???O VI???T NAM - "VIETNAM MAKER CONTEST WITH INTEL GALILEO"

?? ?? ?? ?? ??Ch??? v???i m???t bo m???ch v?? 2 tri???u ?????ng song c??c nh??m sinh vi??n Tr?????ng ??HSPKT??H??ng Y??n?????? ??em ?????n cu???c thi Nh?? s??ng t???o Vi???t Nam v???i Intel Galileo 2015 nh???ng s???n ph???m h???u ??ch, tr???c ti???p gi???i quy???t nhi???u v???n ????? c???a ?????i s???ng x?? h???i.

?? ?? ?? ?? ?? ??Nh??m sinh vi??n ?????i h???c C???n Th?? mang ?????n cu???c thi s???n ph???m “H??? th???ng gi??m s??t qu???n l?? ao nu??i t??m c??ng nghi???p” cho ph??p ng?????i nu??i t??m c?? th??? theo d??i c??c ??i???u ki???n ao nu??i th??ng qua tr??n m??y t??nh th??ng qua h??? th???ng th??ng minh, t??? ???? k???p th???i ??i???u ch???nh ????? t??m c?? ??i???u ki???n sinh tr?????ng t???t nh???t (S???n ph???m ??o???t gi???i Nh??).??

?? ?? ?? ?? ?? ?? Nh??m sinh vi??n ?????i h???c Khoa h???c T??? nhi??n – ?????i h???c Qu???c gia H?? N???i l???i t???o ra s???n ph???m “Tr???m quan tr???c m??i tr?????ng v?? c???nh b??o s???m thi??n tai” c?? th??? thu th???p c??c d??? li???u m??i tr?????ng qua h??? th???ng th??ng minh, x??? l?? d??? li???u t??? ???? c???nh b??o s???m thi??n tai cho ng?????i d??n (S???n ph???m ??o???t gi???i Ba).

?? ?? ?? ?? ?? ??Kh??ng ?????n t??? tr?????ng ?????i h???c l???n, nh??m sinh vi??n??B??i Xu??n T??i, Nguy???n V??n ?????i, T??? Quang Qu??n ?????n t??? ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Y??n??mang ?????n cu???c thi s???n ph???m “Thi???t k??? h??? th???ng xe l??n an to??n t??ch h???p kh??? n??ng c???u h???” v?? ??o???t gi???i Nh???t. Chi???c xe l??n “th??ng minh” c???a c??c “nh?? s??ng ch???” sinh vi??n ???????c t??ch h???p r???t nhi???u t??nh n??ng th?? v??? nh?? c???nh b??o v???t c???n, va ch???m, c???nh b??o t??? xa trong ??i???u ki???n thi???u ??nh s??ng hay t??? ?????ng g???i c???u h???...

http://utehy.edu.vn/FilesUpload/image/25_01_16/1.jpg

??ng L?? Qu???c Phong, B?? th?? Trung ????ng ??o??n trao gi???i nh???t cho nh??m sinh vi??n ?????i h???c S?? ph???m K??? thu???t H??ng Y??n v???i s???n ph???m xe l??n an to??n t??ch h???p kh??? n??ng c???u h???.??

http://utehy.edu.vn/FilesUpload/image/25_01_16/2.jpg

Ch???p ???nh c??ng ban t??? ch???c, kh??ch m???i v?? c??c ?????i??
http://utehy.edu.vn/FilesUpload/image/25_01_16/4.JPG

?????i di???n Intel t???i Vi???t Nam
http://utehy.edu.vn/FilesUpload/image/25_01_16/5.JPG
Th???y v?? tr?? ?????i tuy???n CE-IT

http://utehy.edu.vn/FilesUpload/image/25_01_16/4(1).JPG
Th???y v?? tr?? khoa CNTT

?? ?? ?? ?? ??Tri???n khai t??? ?????u th??ng 8/2015, cu???c thi Nh?? s??ng t???o Vi???t Nam v???i Intel Galileo n??m 2015 v???i s??? ch??? ?????o, b???o tr??? c???a Trung ????ng ??o??n TNCS H??? Ch?? Minh, B??? Khoa h???c v?? C??ng ngh???, B??? Th??ng tin v?? Truy???n th??ng ???? thu h??t s??? tham gia c???a 141 ?? t?????ng t??? 31 tr?????ng ?????i h???c, h???c vi???n. Sau 2 th??ng tri???n khai, 16 s???n ph???m xu???t s???c nh???t t??? 13 tr?????ng ?????i h???c, h???c vi???n ???? ???????c ch???n tham gia v??ng chung kh???o.

?? ?? ?? ?? ?? T???i l??? trao gi???i, ban t??? ch???c ???? trao 1 gi???i Nh???t, 2 gi???i Nh??, 3 gi???i Ba v?? 4 gi???i Khuy???n kh??ch v?? 6 gi???i ph??? cho 16 s???n ph???m l???t v??o v??ng chung kh???o.L??? t???ng k???t v?? trao gi???i cu???c thi ???? ???????c t??? ch???c chi???u nay, 22/1.

?? ?? ?? ?? ?? ??PGS. TS. Hu???nh Quy???t Th???ng, Ph?? Hi???u tr?????ng Tr?????ng ?????i h???c B??ch khoa H?? N???i, Tr?????ng Ban Gi??m kh???o Cu???c thi cho bi???t, tuy ch??a c?? nhi???u s???n ph???m tham gia trong l???n ?????u t??? ch???c cu???c thi song c??c s???n ph???m ?????u th??? hi???n ch???t l?????ng t????ng ?????i t???t v?? c?? nhi???u s???n ph???m c?? gi?? tr??? ???ng d???ng cao.

“Nhi???u s???n ph???m ???? th??? hi???n ???????c t?? duy s??ng t???o, kh??? n??ng l??m vi???c nh??m, s??? quan t??m ?????n c??c v???n ????? ???ng d???ng c??ng ngh??? th??ng tin trong cu???c s???ng h??ng ng??y c???a c??c em ????? t??? ???? x??y d???ng c??c s???n ph???m d??? thi c?? ?? ngh??a ???ng d???ng cao”, ??ng Th???ng n??i.

?? ?? ?? ?? ?? ?? ????ng L?? Qu???c Phong, B?? th?? Trung ????ng ??o??n, Ch??? t???ch H???i Sinh vi??n Vi???t Nam c??ng ????nh gi?? cao c??c s???n ph???m c???a c??c b???n sinh vi??n ???? tr???c ti???p gi???i quy???t c??c v???n ????? c???a cu???c s???ng. ??i???u ???? th??? hi???n s??? quan t??m c???a c??c b???n sinh vi??n ?????i v???i c??c v???n ????? th???c t??? c???a ?????i s???ng x?? h???i xung quanh.

?? ?? ?? ?? ?? ?? ??ng Phong c??ng kh???ng ?????nh, Trung ????ng ??o??n s??? c??? g???ng h??? tr??? t???i ??a ????? c??c b???n sinh vi??n c?? th??? ???ng d???ng c??c ?? t?????ng c??ng nh?? s???n ph???m c???a m??nh v??o cu???c s???ng.

----Theo L?? V??n vietnamnet.vn----

??


Tin cũ hơn: